Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
How to Fix svchost ź svchost Í͡仫РÁѹ˹ѡà¤Ã×èͧ à¤Ã×èͧªéÒà¾ÃÒÐÁѹ á§éææ By: playnewstop Date: Զع¹ 16, 2011, 08:00:17 PM

How to Fix svchost.exe Memory Hogging Issue (Jun 2011) | 7MB
More often than not, after windows start-up, my PC was getting too slow and unresponsive. When I checked the task manager, I noticed that there were quite a few instances of scvhost.exe processes and CPU usage was nearly 100% due to them. Fix this issue and make your Windows run faster.
Svchost.exe is actually a system process belonging to the Microsoft Windows Operating System. It handles processes executed from DLLs. Off late, Microsoft started moving all of the functionality from internal Windows services into .dll files instead of .exe files for the sake of better re-usability. However, this created a little problem as a .dll file cannot be executed directly. Thus, the svchost.exe process was born to facilitate running those .dll files.

What I observed was, the memory hogging issue cropped up only after I turned on Automatic Updates from Microsoft. Fix this issue and make your Windows run faster.
http://www.filerace.com/at098jxlop9v**ÇÔ¸ÕâËÅ´ FileRace**
1.àÅ×è͹ÁÒÅèÒ§ÊØ´àÅ×Í¡ Free Download
2.ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ÃÍàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 30-40 ÇÔ¹Ò·Õ
3.¡´ Download File à»ç¹Íѹ¨º¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve