Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
´èǹ !! ͺÃÁ CCNA ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ By: requirez Date: ԧҤ 03, 2011, 01:13:31 PM
ÃÒÂÅÐàÍÕ´â»ÃâÁªÑè¹ Ãͺà´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á '54
ͺÃÁ CCNA ÃÒ¤Ò»¡µÔ  12,900
PROMOTION  à§×è͹䢹ÕéµéͧªÓÃФèÒͺÃÁÀÒÂã¹ Çѹ·Õè  29 ¡Ã¡®Ò¤Á 54 à·èÒ¹Ñé¹
ͺÃÁCCNA 1 ¤¹                         8,500  ºÒ·   
ͺÃÁCCNA 2 ¤¹   àËÅ×ͤ¹ÅР      8,000   ºÒ·   
ͺÃÁCCNA 3 ¤¹   àËÅ×ͤ¹ÅР      7,800   ºÒ·   
 
ͺÃÁCCNA + Exam 640-802   ÃÒ¤Ò»¡µÔ  21,900 ºÒ·
PROMOTION    à§×è͹䢹ÕéµéͧªÓÃФèÒͺÃÁÀÒÂã¹ Çѹ·Õè  29 ¡Ã¡®Ò¤Á 54 à·èÒ¹Ñé¹
ͺÃÁCCNA + Exam 640-802    1 ¤¹     17,500  ºÒ·
ͺÃÁCCNA + Exam 640-802    2 ¤¹     17,000  ºÒ·
ͺÃÁCCNA + Exam 640-802    3 ¤¹     16,800  ºÒ·
 
ͺÃÁCCNA ÃͺàÂç¹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ͺÃÁÍÂèÒ§à´ÕÂÇ                               7,800 ß
ͺÃÁ  + EXAM                               16,800 ß
ͺÃÁÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  2 ¤¹    ¤¹ÅР        7,500 ß
ͺÃÁ  + EXAM    2 ¤¹    ¤¹ÅР      16,500 ß
 
ËÁÒÂà赯 : ÊÓËÃѺ¼Ùé·ÕèàÅ×Í¡ â»ÃâÁªÑè¹ÍºÃÁ¾ÃéÍÁÊͺ
ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÇѹÊͺä´éÀÒÂã¹ 1 »Õ ¹Ñº¨Ò¡Çѹ·ÕèͺÃÁÇѹáá ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¶×ÍÇèÒÊÅÐÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃÊͺ

¤Ø³¨Ðä´éÃѺÊÔ·¸ÔìÊèǹŴã¹ËÅÑ¡ÊٵõèÍæä» ¨Ò¡ Jodoi áÅТ͹ÓàʹÍ

à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2554
ÃͺÇѹ¸ÃÃÁ´Ò  15-19 Ê.¤.
ÃͺÇѹËÂØ´ 20,21,27,28 Ê.¤., 3 ¡.Â.
ÃͺàÂç¹  16,17,18,23,24,25,26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554

à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 
ÃͺÇѹËÂØ´  19-23 ¡.Â.
ÃͺÇѹ¸ÃÃÁ´Ò 10,11,17,18,24 ¡.Â.

ÃÐÂÐàÇÅÒͺÃÁ ÃͺÇѹ¸ÃÃÁ´ÒáÅÐÇѹËÂØ´ àÃÔèÁµÑé§áµè 09.00-16.00 ¹. â´Â»ÃÐÁÒ³

************ Course CCNA ãªé ÍØ»¡Ã³ì Router 1 µÑÇ µèͼÙéͺÃÁ 1 ·èÒ¹ *************
************ ¼ÙéͺÃÁÊÒÁÒö¹Ó notebook ÁÒàͧä´é *************

Êͺ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ ¤Ø³ä¾ÈÒÅ 02-967-7004
084-0054554 084-7088550
email : [email protected] , [email protected]


************ŧ·ÐàºÕ¹ͺÃÁä´é·Õè ( ú¡Ç¹·èÒ¹¼Ùé·Õèʹã¨Å§·ÐàºÕ¹ªèͧ Ref ´éÇÂÇèÒ¨Ò¡¤Ø³ä¾ÈÒÅ ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ ) *********************


http://www.jodoi.com/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=75
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ http://www.jodoi.com

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve