Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Nero Multimedia Suite 11.0.15500 Lite - ¹ÕâõÑǨÔëÇ ¤ÇÒÁÊÒÁÒöäÁè¨ÔëÇ àºÃÔì¹á¼è¹ By: playnewstop Date: Ҥ 14, 2011, 08:48:13 PM
Nero Multimedia Suite 11.0.15500 Lite Repack by MKN | 41 MBNero Lite -- ¡ÒêØÁ¹ØÁÁÕ¹éÓ˹ѡàºÒ, ÃØè¹ÅèÒÊØ´¢Í§ÂÙ·ÔÅÔµÕéÊÒ¡ÅÊÓËÃѺ¡ÒÃà¢Õ¹á¼è¹ CD / DVD áÅÐá¡éä¢à¹×éÍËÒÁÑŵÔÁÕà´Õ ¹Õéà»ç¹Ë¹Öè§ã¹·Õè´Õ·ÕèÊشᾤࡨ«Í¿µìáÇÃì·Õè¨ÐºÑ¹·Ö¡ä»Âѧ CD - R, CD - RW áÅÐä´Ã¿ì´ÕÇÕ´Õ ªèÇÂãËé¤Ø³ãªéÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§ÃØ蹢ͧä´Ã¿ì·ÕèÁÕÃÐàºÕ¹·Õèà»ç¹àÊÕ§ CD áÅÐä´Ã¿ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì""ÃÇÁ·Ñ駺ٵà»ç¹ÇÔ´ÕâÍ (ÃٻẺ Video CD áÅÐ Super Video CD) áÅÐ DVD

Burning with Nero Burning ROM:
* Ensure readability of discs, regardless of their age, wear and scratches thanks to the technology SecurDisc
* Transferring files using drag and drop to burn to CD, DVD and Blu-ray, as well as to save the images
* Sharing large files to burn to multiple drives
* Additional data protection through encryption and add personal passwords
* High quality playback of content
* Perfect copies of discs with reliable, uninterrupted burns

Features:
Before:
* NCC * Nero Express + Burning ROM or Nero Express or Nero Burning ROM * SecurDisc * Nero CoverDesigner
* VC + + 2010 is part of the assembly.Download - http://adf.ly/3BOlp


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve