Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.11 - â¤Ãµ¾èͶ͹¡ÒõԴµÑé§ËÁ´¨´ ÍÍ¡ËÁ´·Ø¡â»Ãá¡ÃÁ.. By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 03, 2011, 07:30:18 PM
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.11 DC 01.11.2011 | 6.3 MB
Uninstaller ªÑ鹹ӢͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ Áѹà»ç¹âÅ¡·Õè 1 ÅÒ¡ÊÁÒÃì·áÅж͹¡ÒõԴµÑ駫ͿµìáÇÃì Uninstaller ™ÀÒÂãµéá¾Åµ¿ÍÃìÁ Windows, ·Ó§Ò¹º¹ Windows 7 / Vista / XP / Áѹà»ç¹àÃ×èͧ§èÒÂàËÁ×͹¡ÒÃãªé¶Ñ§ÃÕä«à¤ÔÅ Åͧ¹Ö¡ÀÒ¾! à¾Õ§á¤èÅÒ¡ÇÒ§áÅÐâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¤Ø³äÁèµéͧ¡ÒèÐËÒÂ仨ҡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ -- àªè¹à´ÕÂǡѺ·Ø¡ÊÔ觷Õè¨Ð¹Óâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèäÁèµéͧ¡ÒÃ! ¡ÒõԴµÑ駢ͧ¤Ø³! à»ç¹ÇÔ¸Õ·Õèãªé§Ò¹§èÒ¢ͧźâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèäÁè¨Óà»ç¹º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ ÁѹÂѧÊÒÁÒöźʻÒÂáÇÃì·Õè¹èÒÃÓ¤Ò­ºÒ§!¡ÒõԴµÑ駢ͧ¤Ø³! «Í¿áÇÃìà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¶Í¹¡ÒõԴµÑé§Í͡ẺÁÒà»ç¹¾ÔàÈÉÊÓËÃѺ¡ÒÃàÃÔèÁµé¹áÅмÙéãªé¢Ñé¹ÊÙ§ ¡ÒõԴµÑ駢ͧ¤Ø³! à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇáÅЧèÒµèÍ¡ÒÃãªé áµè¡çÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉã¹ÃÒ¡Òö͹¡ÒõԴµÑé§â´Â¡ÒÃÅÒ¡äͤ͹â»Ãá¡ÃÁ'ŧ㹡ÒõԴµÑ駢ͧ¤Ø³! äͤ͹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂѧÍÒ¨¾ºÇèÒâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òö͹¡ÒõԴµÑ駼èÒ¹·Ò§¿Ñ§¡ìªÑ¹¡Òäé¹ËÒ·ÕèäÁè«éӡѹ
Your Uninstaller! uninstaller software is the industry's leading uninstaller software. It's the world's 1st smart Drag&Uninstall™ uninstaller software under the Windows platform, works on Windows 7/ Vista/ XP/. It's as easy as using the recycle bin. Imagine! Just a drag-drop and the program you don't want will disappear from your computer - as well as everything the unwanted program brings! Your Uninstaller! is a user-friendly way of removing unneeded applications on your computer. It can even remove some annoying spywares!


To solve this problem, Your Uninstaller! uses it's unique technique: SmartUninstall™ has a database containing information about all installers on the market; so when it uninstalls a program, it automatically detects which installer the application used, then it simply uninstalls the application properly. That's the reason Your Uninstaller! can detect and completely remove all the programs and icons on your computer.

Key features:
• Completely remove any application installed.
• Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files.
• Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program.
• Uninstall screen savers. [PRO]
• Remove internet surfing traces.
• Backup and restore registry.
• Registration key management.
• Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
• Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
• Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
• Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
• Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications. [PRO]
• Backup/restore installed-applications information.
• Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
• List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
• Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
• Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
• Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
• Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
• Export programs list to file or printer.
• More ...
© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3WIfx
Re: Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.11 - â¤Ãµ¾èͶ͹¡ÒõԴµÑé§ËÁ´¨´ ÍÍ¡ËÁ´·Ø¡â»Ãá¡ÃÁ.. By: travel alone Date: Զع¹ 03, 2012, 05:33:21 PM
¢Íº¤Ø³¹Ð

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve