Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
SRS Audio Essential 1.0.45.0 - â»Ãá¡ÃÁà¾ÔèÁ¾ÅѧàÊÕ§ÅÓ⾧ ãËé¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠ãÊæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 10, 2011, 11:28:19 AM
SRS Audio Essential 1.0.45.0 - â»Ãá¡ÃÁà¾ÔèÁ¾ÅѧàÊÕ§ÅÓ⾧ ãËé¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠ãÊæ

SRS Audio Essential ÀÒ¤µèͨҡ SRS Audio Sandbox à»ç¹â»Ãá¡ÃÁà¾ÔèÁ¾ÅѧàÊÕ§ÅÓ⾧ Computer Notebook & PC ãËé¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠/ ÊÃéÒ§àÊÕ§Ãͺ·ÔÈ·Ò§àÇÅÒªÁÀҾ¹µì / ¿Ñ§à¾Å§¡çãÊ¢Öé¹ / àÊÕ§ªÑ´áÅÐ˹ѡá¹è¹¢Öé¹ / ËÒ¡ãªé¡Ñºâ¹éµºØê¤ ¨ÐàË繤ÇÒÁᵡµèÒ§·Ñ¹·Õ ¨Ò¡·ÕèàÊÕ§ÅÓ⾧àËÁ×͹öâ¦É³Ò¢Ò¹éÓ»ÅÒ ËÅѧ¨Ò¡Å§â»Ã¹ÕéáÅéÇàÊÕ§ÅÓ⾧¨Ð˹ѡá¹è¹¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠´éÇÂÃкºàÊÕ§ Dolby Digital 5.1 Surround Sound Ãͺ·ÔÈ·Ò§ (µéͧ¡ÒÃàÊÕ§Ẻã˹¡ç»ÃѺàͧµÒÁ㨪ͺ¹Ð¤ÃѺ)The next generation of SRS audio software has arrived – SRS Audio Essentials.   Audio Essentials is downloadable software that delivers home theater quality sound to any PC. 

SRS Audio Essentials is fully customizable and works with all PC-based media players and content service providers to bring surround sound to anything you watch or listen to on your media player/ like music/ movies/ podcasts/ games and even streaming content.
• Intuitive User Interface – Advanced AV receiver look and feel
• Music/ Movie and Game Modes
• Maximum Bass Response
• Immersive Surround Sound
• Volume Leveling and Volume Maximization

Features

SRS Audio Essentials puts you in control of your audio entertainment experience on the PC.  Compatible with virtually all PC-based media players/ including Windows Media Player and iTunes/ Audio Essentials delivers a thrilling and immersive 3D surround sound experience for movies/ music and games.  Use the preset options for headphones/ internal notebook speakers or external speakrs or take control and use the intuitive "advanced settings" panel to customize the experience for your ears only.
• Natural/ HD-quality audio playback
• Three dimensional surround sound
• Heart pounding bass
• Crystal clear vocals
• Steady volume eliminates spikes
• Sleek and intuitive interface
• Personalized settings and complete control
• Compatible with popular media players
• Works with music/ movies/ games and much moreSystem Requirements

• Windows Vista SP1 / 7 (32 bit - 64bit) / Windows XP SP3 (limited 5.1 support)
• Intel Pentium 4 3.0Ghz / AMD Athlon 3200+ (A dual core CPU is recommended)
• 1GB System RAM (2GB is recommended for Windows Vista or higher)
• 60MB Hard Disk Space ( Up to 500MB can be used with Microsoft .NET 3.5 Framework installation)
• DirectX 9.0c capable video card with 128MB VRAM
• PCI or PCI Express Soundcard
â»Ã´ÍèÒ¹¡ÒÃá¤ê¡ãËé´Õ¹Ð¤ÃѺ
© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3ck0f

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve