Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
DVD PixPlay v7.04 - ÊÃéÒ§¼Å§Ò¹¨Ò¡ÀÒ¾áË觤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Ó Slide Show ÍÂèÒ§ÊÇÂâ¤Ãµæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 10, 2011, 11:41:31 AM
DVD PixPlay v7.04 - ÊÃéÒ§¼Å§Ò¹¨Ò¡ÀÒ¾áË觤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Ó Slide Show ÍÂèÒ§ÊÇÂâ¤Ãµæ¹Ó Photos / Videos and Music àÍÒÁÒ·Óà»ç¹ÊäÅ´ìâªÇìÊÇÂæ à¡çºä´éã¹ÃٻẺ DVD / VCD or PC Slideshows ¾ÃéÍÁ¡ÑºÊÒÁÒöä÷ìâ´ÂµÃ§ä»Âѧ´ÔÊ¡ìä´é·Ñ¹·Õ à¾×èÍãËé¤Ø³¹Óä»à»Ô´´Ù¡Ñº¤Ãͺ¤ÃÑÇËÃ×Íà¾×è͹¢Í§¤Ø³ ¼èÒ¹à¤Ã×èͧàÅè¹´ÕÇÕ´Õ On TV áÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·ÑèÇä»Homepage : http://www.xequte.com/pixplay/

OS : Windows 98/ME/2000/XP/Vista and 7

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹¤ÃѺ
Features : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

• View your favorite digital photos and videos on your TV
• Or on your computer as an auto-playing slideshow
• Add audio files as background music or your own voice for a commentary
• Add shapes and clip art to your photos (such as Santa hats and speech bubbles)
• Add excitement to your slideshow with more than 40 image motion and 160 transition effects
• Use any image files (JPEG / GIF / BMP / PNG...) raw camera images (CRW / NEF...) common sounds (MP3 / WMA / WAV...) or video files (AVI / MPEG...)
• Burn directly to a CD / DVD or Blu-ray disk (for playback in most DVD players / VCD players and computers)
• Easily create a DVD menu and burn multiple slideshows to a single disk
• Easily create title and other text pages
• You can also output video files (AVI / MPEG / etc) to VCD or DVD
• Convert a PowerPoint presentation for playback on a DVD player
• Retrieve images directly from a digital camera or scanner
• Preview your slideshow on your computer before you burn
• Add captions to your photos or automatically use your des--criptions from Smart Pix / MegaView / Picasa / PhotoShop / etc.
• Powerful photo editing  including cropping red-eye removal and automatic rotation of camera photos
• Output formats : DVD / VCD / SVCD / XVCD / XSVCD / MPEG / MP4 / WMV and AVI (DivX / Xvid / YouTube compatible) with NTSC / PAL and Widescreen support
© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3ciqs

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve