Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Google Chrome 15.0.874.120 Final Portable - à¢éÒàÇçºÃÇ´àÃçÇ·Ø¡·Õè·Ø¡àÇÅÒ*ÅèÒÊØ´* By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:19:00 PM
Google Chrome 15.0.874.120 Final Portable Multilingual | 27.7 MBGoogle Chrome - ¡ÒüÅÔµ«Í¿µìáÇÃìàºÃÒÇìà«ÍÃìàÇ红ͧ Google à»Ô´áËÅ觷ÕèÁÒ«Ö觨ÐÃÇÁ¡ÒÃʹѺʹعÊÓËÃѺʶҹ·Õèãªé§Ò¹º¹àÇçºáÅФé¹ËÒä´é§èÒ´éǤÇÒÁàÃçÇÊÙ§áÅÐÁÕàʶÕÂÃÀÒ¾ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹Ñ¡¾Ñ²¹Òá·çºâ¤ÃàÁÕèÂÁ·Õèá¡ä´éâ´Â੾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔè§à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹äÁèãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÅéÁàËÅǢͧâ»Ãá¡ÃÁáÅÐãËé¡Òûéͧ¡Ñ¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡àÇçºä«µì·Õèà»ç¹ÍѹµÃÒÂFeatures:
"One box for everything
"Dynamic tabs
"Application shortcuts
"Crash control
"Integration with Google Gears
"Incognito mode
"Safe Browsing
"Multithreading and no freezes browser
"Instant bookmarks
"Import settings from other browsers
"Simplified downloads
"Behind each tab a separate process is fixed
"Using a very simple and fast WebKit engine for rendering HTML
"Multilanguage support and easy to use browser
"Timely updates of components of the program
© AngryDL
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3g6d9

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve