Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Super Hide IP 3.1.5.6 - à»ÅÕè¹á»Å§·ÕèÍÂÙè IP ·èͧà¹çµáºººØ¤¤ÅÅÖ¡ÅѺ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:30:52 PM
Super Hide IP 3.1.5.6 EN| 6.02 MB¤Ø³ÃÙéËÃ×ÍäÁèÊÔ觷ÕèÍÂÙè IP ¢Í§¤Ø³ËÁÒ¶֧ÍÐäà ¤Ø³·ÃÒºÇèÒ·ÕèÍÂÙè IP ¢Í§¤Ø³ÊÑÁ¼ÑÊ·Ø¡¤ÃÑ駷Õè¤Ø³à¢éÒªÁàÇçºä«µì·Ø¡¤ÃÑé§ËÃ×ÍäÁè àÇçºä«µì¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐáΡà¡ÍÃìãªé·ÕèÍÂÙè IP 㹡ÒõÃǨÊͺÍÂÙè·ÕèºéÒ¹áÅТéÍÁÙÅÊèǹµÑÇÍ×è¹ æ ¢Í§¤Ø³ ·ÕèÍÂÙè IP ¢Í§¤Ø³¤×͵Ñǵ¹Í͹äŹì¢Í§¤Ø³áÅÐÍÒ¨¶Ù¡ãªéâ´ÂáΡà¡ÍÃìà¾×èÍà¨ÒÐà¢éÒÊÙèà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³¢âÁ¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤ÅËÃ×Í¡ÃзӼԴÍ×è¹ æ ¡Ñº¤Ø³ IP : Super «è͹ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒö·èͧäÁèÃкت×èÍãËé·ÕèÍÂÙè IP ¢Í§¤Ø³·Õè«è͹, »¡»éͧ¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤Å¢Í§¤Ø³¨Ò¡áΡà¡ÍÃìáÅШѴãËéÁÕ¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊàµçÁÃٻẺ¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁÍ͹äŹì¢Í§¤Ø³·Ñé§ËÁ´´éÇ¡ÒäÅÔ¡·ÕèàÃÕº§èÒ¢ͧ»ØèÁ·ÕèÁÕKey Features
* Anonymous Web Surfing
Click Hide IP button and you will be assigned fake IP addresses, preventing others from getting your true IP when surfing the Internet.
* Protect Your Identity
Surf anonymously to prevent hackers or identity thieves from monitoring your web activity or intercepting your personal information such as your financial information.
* Choose IP Country
You can select to use fake IP from different countries via "Choose IP Country" option and can Check IP directly.
* Send Anonymous E-mails
Hide your IP in E-mail headers. Be protected while sending e-mails via Yahoo!, Hotmail, GMail.
* Un-ban Yourself from Forums and Restricted Websites
Use Super Hide IP to change your IP which allows you to access any forums or websites that has ever banned you.
* Platform
Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bit and 64-bit)
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3iq6h

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve