Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
EASEUS Partition Master v9.1 - áºè§¾ÒÃìµÔªÑè¹ à¾ÔèÁ,Å´à¹×éÍ·ÕèHDD ¡ÙéÊèǹàÊÕÂä´é By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:42:26 PM
EASEUS Partition Master v9.1 Server Edition Retail-FOSI | 154.3 Mb

Easeus Partition Master à»ç¹â»Ãá¡ÃÁáºè§¾ÒÃìµÔªÑè¹ä´éÍÂèÒ§ÍÔÊÃзÕè¹ÓÁÒᨡãËéãªé¡Ñ¹áºº¿ÃÕæ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒöªèÇÂãËéàÃÒÊÒÁÒöáºè§¾ÒÃìµÔªÑè¹ãËÁèä´éâ´Â·ÕèäÁèµéͧ¿ÍÃìáÁµ «Ö觷ÓãËéàÃÒÊÒÁÒöà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´à¹×éÍ·Õè¢Í§áµèÅÐä´Ãì¿ä´éÍÂèÒ§ÍÔÊÃеÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃä´é·Ñ¹·Õ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂѧÁտѧ¡ìªÑè¹·Õèà´è¹¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁÍ×è¹¹Ñ蹤×Í Recovery Wizard «Öè§ÊÒÁÒöªèÇ¡Ùé¾ÒÃìµÔªÑè¹·ÕèàÊÕÂËÒÂËÃ×Ͷ١źä»ÍÂèÒ§äÁèµÑé§ã¨ ·ÓãËéàÃÒÊÒÁÒö¡Ùé¢éÍÁÙŤ׹ä´éÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ ÅͧâËÅ´ä»Åͧãªé¡Ñ¹´Ù¤ÃѺ

Main advantages:
New! Master Partition Recovery helps to recover deleted or lost partitions
Supported volume GPT - GPT disk division, copy GPT disk, restore disk, etc.
Convert dynamic disks to basic disks to the preservation and protection of all available information on them
Extend the system partition, to improve system performance
Partition Manager utility can help better manage the hard drive and help your computer run faster
Copy wizard to copy or move an entire partition to another hard drive without reinstalling Windows
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3itIt

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve