Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
TwistedBrush Pro Studio v18.17 - â»Ãá¡ÃÁÇÒ´ÃÙ»¨Ò¡´Ô¹Ê͵èÒ§æ ãªé½Ö¡´ÕÁҡŧÊÕ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:48:50 PM
TwistedBrush Pro Studio v18.17 | 22 Mbâ»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺÈÔŻԹ à¸ÍÁըӹǹÁҡ㹤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧà¤Ã×èͧÁ×ÍÃÙ»ÇÒ´¨Ò¡´Ô¹ÊÍÊÕÊÕä»áÅдԹÊÍ â»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨ÐÊ觼šÃзºµèÍÅÖ¡·Õèá·é¨ÃÔ§¨Ò¡¡Ò÷ӧҹ¤ÃÑé§áá·Õè ÍÔ¹àµÍÃìà¿«·ÕèºÔ´á»Ã§à¾Õ§àÅ硹éÍ·Õè¨Ð¤ÅéÒ¤ÅÖ§¡ÑººÃóҸԡÒÃÍ×è¹ æ áÁéÇèÒáÅÐãËé·Ø¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè¨Óà»ç¹ : ¡Ò÷ӧҹ¡Ñº¤ÅÔ»ºÍÃì´ zuming áÅÐá¹è¹Í¹, ÀÒ¾ÇÒ´ áÅÐà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÒ´ÀÒ¾à¾Õ§˹Öè§ -- á»Ã§ áµèËÅÒ¤¹ (! ÁÒ¡¡ÇèÒ 3000 ªÔé¹) áÅÐ presets ÊÓËÃѺ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾·ÕèÁդسÀÒ¾àªè¹à´ÕÂǡѺ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧÃÙ»·Ã§áÅТ¹Ò´¢Í§ adjustability áÅÐÊÕ·Õè·ÓãË餹·ÕèäÁèä´éà»ç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§ÈÔŻзÕèÁÕ¾ÃÊÇÃäìâ´Â੾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔè§ à¾Õ§äÁè¡Õè¹Ò·Õ㹡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾¹Ñé¹·Õè -- ºÒ§·Õ¢Öé¹ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧáÅФسÀÒ¾¢Í§ËÅÑ¡Êٵà -- Á×ÍÍÒªÕ¾·Õè·Ó§Ò¹ã¹¡ÒÃá¡éä¢Í×è¹ÇÒ´ÍÒ¨¨ÐÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觪ÑèÇâÁ§

You have the opportunity to mix oil paints, used dispensers and sketch. These funds can be drawn almost anything. Also, images can add effects: their number is not as impressive - "only" a few dozen, which is also quite a lot, although this part of TwistedBrush, certainly inferior to Photoshop and Ulead PhotoImpact. The difference consists in the fact that the main purpose of the latter two programs - image processing, whereas in TwistedBrush emphasis on simple, even for an absolute beginnera but powerful in its capability to develop them. Several atypical paging interface, but it very quickly gets used. The system of drawing is reduced to the manipulation of a variety of brushes, as allowing to depict the specific drawing tools: pencil, painter, etc., and to create certain effects, such as: smoke, fire, wind, fog, water, and even create some three-dimensional objects with shadows and futuristic fractals.Although much smaller than, for example, in Photoshop, the number of effects, TwistedBrush, too, something can. For example, the available effects, such as "smoke", "light", "wind", "fog", "water" and you can mix the oil paint, spray graffiti, sketch, and even take advantage of this opportunity, as the creation of three-dimensional objects with shadows or Fractal futiristicheskogo species. Usability does not interfere with the current system Undo / Redo (up to 50 levels), script support, more than 50 filters, ZOOM, multiple textures, etc. Supports most popular image formats, including JPEG, GIF, PNG, TIFF, TGA, PCX, PSD, BMP, PCD, WMF and EMF.
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3iuDA

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve