Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
WinUtilities Pro 10.37 - ÊØ´ÂÍ´à¤Ã×èͧÁ×Íà¾ÔèÁ¡Ò÷ӧҹ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:50:37 PM
WinUtilities Professional Edition v10.37 | 6.78 Mb

WinUtilities Pro ä´éÃѺÃÒ§ÇÑŪش¢Í§à¤Ã×èͧÁ×Í㹡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅСÒ÷ӧҹ¢Í§Ãкº¢Í§¤Ø³ SpeedUp ªØ´¹ÕéÁÕÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ã¹¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÃÕ¨ÔÊ·ÃÕá¿éÁªÑèǤÃÒÇã¹´ÔÊ¡ì¢Í§¤Ø³ãËéźãºÊÁѤâͧ¤Ø³áÅлÃÐÇѵԡÒÃàºÃÒÇìà«ÍÃìÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµá¤ªáÅФء¡Õé ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧʹѺʹع¡ÒèѴÃÐàºÕº´ÔÊ¡ìä´Ã¿ì¢Í§¤Ø³áÅлÃѺ»Ãا»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅФÇÒÁÁÑ蹤§ ã¹µÑÇ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÃÔèÁµé¹ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁâ»Ãá¡ÃÁàÃÔèÁµé¹·ÕèâËÅ´â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔÁÕ˹éÒµèÒ§ãËé¤é¹ËÒä¿Åì·Õè«éÓá¡éä¢ÅÑ´ËÑ¡áÅж͹¡ÒõԴµÑ駫ͿµìáÇÃì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¡ÒÃźä¿Åì·Õè»ÅÍ´ÀÑÂÃÕä«à¤ÔÅ shredding bin, ¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкº¡ÒèѴµÒÃÒ§§Ò¹áÅСàÅÔ¡¡ÒÃźä¿Åì·Õè¶Ù¡Åº
Features:
“Recovering deleted files on FAT and NTFS partitions
“Disk Cleanup of unneeded and junk files that slow performance of your PC
“Scan the Windows registry for the presence of napravilnyh or outdated
“Managing the list of startup programs Windows
“The destruction of all traces of your activity on your computer
“Cutting any files into small parts and their connection to a single file
“The complete destruction of confidential files permanently
“Protect any executable EXE file password
“Optimization of computer memory
“Find and delete duplicate files to increase free space
“Find and delete incorrect shortcuts
“You can test your PC’s performance and managing running processes
“Managing installed programs on your computer and remove them safely
“Display detailed information about hardware and software
“Backing up and restoring system registry
“Built-in scheduler for the output, translating into sleep / standby or shutdown your PC at a specified time
“Easy access to the standard built-in Windows utilities from a single window
“The organization and management of Windows settings
“Scheduling purification system at a given time

Changes:
* Improved Autoshutdown module
* Improved BHO Remover module
* Improved Disk Cleaner module
* Improved Disk Defrag module
* Improved Document Protector module
* Updated Process Security database
* Minor tweaks
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3iuxf

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve