Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Advanced SystemCare Pro 5.0.0.150 - ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÇÔ¹â´éàÊÁ×͹ŧÇÔ¹â´éãËÁèæ àÃçÇ áç By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 16, 2011, 10:23:19 PM
Advanced SystemCare Pro 5.0.0.150 Final Multilanguage | 27.5àÁ×è;ٴ¶Ö§àÃ×èͧ¢Í§¡ÒôÙáÅáÅÐÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¹Ñé¹µéͧ¡ãËéâ»Ãá¡ÃÁ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹ Advanced SystemCare
¹Í¡¨Ò¡ÃÙ»ÃèÒ§·ÕèÊǧÒÁ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéáÅéǹÑé¹ â»Ãá¡ÃÁ Advanced SystemCare
ÂѧÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂà¾Õ§á¤è¡´»ØèÁ Care à¾Õ§à·èÒ¹Õéâ»Ãá¡ÃÁ¡ç¨Ð¨Ñ´¡ÒôÙáÅà¤Ã×èͧàÃÒãËé㹷ѹ·Õ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

    ¡ÒÃź Spyware - adware ãËéâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
    ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Registry
    ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ Cookie áÅÐź»ÃÐÇѵԵèÒ§æà¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑÇ
    ¡ÒÃź Junk File
    ¡ÒûÃѺ»ÃاÃкºà¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ
    ¡Òûéͧ¡Ñ¹ Computer ¨Ò¡ Spyware
    ¡Òà Defragment ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ
    ¡ÒõÃǨÊͺËÒ hijacked
    ¡ÒÃ Check disk
    ¡Òô֧ Ram Êèǹ·ÕèäÁèãªé¤×¹
    ¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔìÀÒ¾ Firefox
    ¡Òà Back Up driver áÅÐÊÔè§Í×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ 10 ÃÒ¡ÒÃAdvanced SystemCare PRO Edition The World’s Top System Utility for Superior PC Health. Advanced SystemCare PRO (formerly Advanced WinodwsCare Professional) provides an always-on, automated, all-in-one PC Healthcare Service with anti-spyware, privacy protection, performance tune-ups, and system cleaning capabilities. This powerful and award-winning precision tool fixes stubborn errors, cleans out clutter, optimizes internet and download speeds, ensures personal security and maintains maximum computer performance automatically.

Features:
• Designed for the latest Windows system environment. Gives your PC better speed and reliability
• Powerful Hard Drive Defrag and Optimization
• Next-generation Registry Deep Clean and Optimization
• Automated Working in the Background
• Defends PC Security with Extra Protection
• Quick and Extensive Clean-up for Hard Drives
• Keeps Your PC Running at Peak Performance
• Fixes Multiple System Errors
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3kH1V

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve