Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
PowerISO v4.9 - ¨ÓÅͧä´Ãì¿ CD/DVD (ËÅÍ¡¤ÍÁÏÇèÒÁÕä´Êì) àºÃÔì¹ ¤Ñ´ÅÍ¡ ¡ç·Óä´éËÁ´ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 16, 2011, 10:30:42 PM
PowerISO v4.9 Multilingual Incl. Keymaker-CORE | 2.22 MBPowerISO 4.9 â»Ãá¡ÃÁ¨ÓÅͧä´Ãì¿ CD/DVD (ËÅÍ¡¤ÍÁ¾ìÇèÒÁÕä´Ã쿹Ñ鹨ÃÔ§æ ã¹à¤Ã×èͧ) à¾×èÍãªé㹡ÒÃà»Ô´´Ùä¿ÅìÍÔÁàÁ¨µèÒ§æ ·Õè ÊÃéÒ§¢Ö鹨ҡâ»Ãá¡ÃÁ¡êÍ»»Õéá¼è¹«Õ´Õ àªè¹ ä¿Åì˹ѧ ä¿Åìâ»Ãá¡ÃÁ ä¿Åìà¡Á ä¿Åìà¾Å§ ·ÕèÊèǹÁÒ¡¨ÐÁÕ¹ÒÁÊ¡ØÅá»Å¡æ àªè¹ .iso, .img, .daa, .cue, .mdf/mds, .bin ÏÅÏ ·ÕèâËÅ´ÁÒ¨Ò¡àÇçº ËÃ×Íà¾×è͹æ Ê觵è͡ѹÁÒ¡çµÒÁ·Õè¹ÕéàÇÅÒ¨Ðà»Ô´´ÙàÃҨеéͧà¢Õ¹ŧá¼è¹ CD/DVD ¡è͹ãªèãËÁ¤ÃѺ·ÓãËéÊÔé¹à»Å×ͧÁÒ¡ ÍÕ¡·Ñé§àÊÕÂàÇÅÒÃͤ͹ҹÁÒ¡¡ÇèҨкѹ·Ö¡Å§á¼è¹àÊÃç¨

Main Features:

Support almost all CD/DVD-ROM image file formats(ISO, BIN, NRG, CDI, DAA and so on).
Note: DAA(Direct-Access-Archive) is an advanced format for image file, which supports some advanced features, such as compression, password protection, and splitting to multiple volumes. It can be handled directly just like other formats, such as ISO, BIN, ...
Support both 32-bit and 64-bit Windows.
Open and extract ISO File.
Create ISO file from hard disk files or CD/DVD-ROM.
Edit an existing ISO file directly.
Convert image files between ISO/BIN and other formats. PowerISO can convert almost all image file formats to standard ISO format file.
Make bootable ISO file, get boot information from bootable ISO file.
Make floppy disk image file.
Optimize files to save disk space while saving ISO file.
Mount ISO file with internal virtual drive. You don't need install any other virtual drive software.
Can be used easily. PowerISO supports shell integration, context menu, drag and drop, clipboard copy paste...
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3joQN

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve