Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Torrent 3.0 - âËÅ´ºÔ·ÊÐ㨠áÃê§ à»ç¹·Õè¹ÔÂÁ㹪ØÁª¹ BitTorrent Update** By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 17, 2011, 06:30:13 PM
Torrent 3.0 | 1 MbTorrent à»ç¹Ë¹Öè§ã¹ÅÙ¡¤éÒ·Õè¹ÔÂÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ BitTorrent, ·ÕèÁÕÁÒ¡ÁÒ¢ͧ¤Ø³ÊÁºÑµÔàªè¹¨Ñ´ÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭẹ´ìÇÔ´¸ì, RSS DHT - Íѵâ¹ÁѵԴÒǹìâËÅ´¡ÒõÑé§àÇÅÒáÅÐ Mainline («Öè§à¢éҡѹä´é¡Ñº BitComet, Í×è¹ÅÙ¡¤éÒ BitTorrent ·ÕèÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ), â»ÃⵤÍÅ¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊ¢éÍÁÙÅÃèÇÁ¡Ñ¹ (¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧãªé â´Â Azureus 4.7.0.0 áÅÐà˹×Í, BitComet 1.27 +) áÅÐà¾ÕÂÃì¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹Torrent was written with efficiency in mind. Unlike many torrent clients, it does not hog valuable system resources - typically using less than 6MB of memory, allowing you to use the computer as if it weren't there at all. Additionally, the program itself is contained within a single executable less than 350 KB in size.

Features of Torrent:
- Multiple simultaneous downloads
- Configurable bandwidth scheduler
- Global and per-torrent speed limiting
- Quick-resumes interrupted transfers
- RSS er
- Trackerless support (Mainline DHT)
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3lBKl

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve