Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Smashing Defrag 5.3 - á¹è¹Í¹ãªé¤ÍÁ¹Ò¹æªéÒá¹èæ µÑǹÕé¨Ñ´ãËéàÃçÇ»Õê´ äÇ¡ÇèÒà´ÔÁx10 By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 17, 2011, 06:50:40 PM
Smashing Defrag 5.3 | 1.73 Mb¡ÒèѴàÃÕ§¢éÍÁÙÅÍÂèÒ§§èÒ·Õè§èÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ ¨Ñ´ÃÐàºÕº´ÔÊ¡ìä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐàª×èͶ×Íä´é¨Ñ´ÃÐàºÕºáÅФÇÒÁàÃçǢͧà¤Ã×èͧ¾Õ«Õ·ÕèÁÕ Smashing Defrag ¨Ñ´àÃÕ§¡ÒèѴàÃÕ§¢éÍÁÙÅ, ¡ÒèѴàÃÕ§¢éÍÁÙÅ´ÔÊ¡ì¨Ñ´ÃÐàºÕº fragmentation, defragger «Í¿·ìáÇ Defrag ¢Í§ Windows
Extremely Simple to Use Defragmenter

User-friendly interface makes our defragmenter do easy and fast defragmentation.

Defragment to Improve Program Launch Time
Defragmenter will accelerate the launch time of programs, improve the file access speed.

Optimize Performance Windows Defrag
Enhance performance windows defrag. Defragmenting will increase a 20% performance.

Highly Effective and Fast Defragmenting
A highly effective defragment algorithm does fast and exceptional defragmenting.

Detailed Defragmentation Reports
Detailed report for every defragmenting analyze and defragmentation action.

Data Safety and Reliability Defragger
Never lose data or corrupt your disk. Our defragmenter guarantees data safe.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3lB9i

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve