Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Wing FTP Server Ver. 4.0.1 - FTP ¢Ñé¹ÊÙ§ ÊÒÁÒöÃѹ¢éÒÁ Platform ä´é´éÇ ÃͧÃѺ.. By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 18, 2011, 02:30:51 PM
Wing FTP Server Ver. 4.0.1 Corporate Edition - FTP ¢Ñé¹ÊÙ§ ÊÒÁÒöÃѹ¢éÒÁ Platform ä´é´éÇ ÃͧÃѺâ»ÃⵤÍÅ ..FTP | FTPS | HTTP | HTTPS | SFTP.
         Wing FTP Server  ÃѺ-Êè§â»Ã⤵ÍżèÒ¹ä¿Åìà«ÔÃì¿àÇÍÃìä´éÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ (secure) áÅÐËÅÒ¡ËÅÒÂâ»Ã⤵ÍÅ (multi-protocol) äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ ..FTP | FTPS (FTP over SSL) | HTTP | HTTPS and SFTP (FTP over SSH).. ÊÒÁÒöÃѹ¢éÒÁ Platform ÃÐËÇèÒ§ Windows / Linux / Mac OSX and Solaris ä´é´éÇ äÁèµéͧËèǧ ãªé§èÒ ÍÔ¹à·ÍÃìà¿«à»ç¹ÁԵà á¨ëÇæ àŨèÐ!


Release Date : 24/10/2011


Homepage : http://www.wftpserver.com/

For : Windows 2000 | XP | 2003 | Vista | 2008 and Windows 7 (32/64 bits)

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹¤ÃѺ

Major Features : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

• Cross Platform
You can run the server on Windows / Linux / Mac OSX and Solaris.

• Multiple Protocols
Supports FTP / FTPS (FTP over SSL) / HTTP / HTTPS and SFTP (FTP over SSH).

• Remote Web Based Administration
Administrate your file server anytime anywhere.

• Web Based Client
Access your files anytime anywhere.

• Multiple Domains
You can run multiple virtual servers on the same IP address.

• Task Scheduler
Uses the Lua s--cripting tasks to appoint an action at a specified time.

• Programmable Event Manager
Executes Lua Scripts sends out emails and implements third-party software.

• Multiple Authentication Types
XML files / ODBC database / Mysql database and Windows Authentication (NTLM or Active Directory).

• Application Programming Interface
Provides a set of APIs that can be called in Lua Scripts.

• Virtual Directories
Allows you to map virtual directories to physical directories and you can also use UNC path or mapped drives for virtual directories.

• Real-Time Information
Enables you to monitor your FTP server in real-time. You can monitor each user connected to your server and gather detailed information them (eg. the download speed / last command / number of online sessions).

• Ratio / disk quota system
Every user can be assigned individual disk quota / ratio and bandwidth.

Change Wing FTP Server v4.0.1 Released : à»ÅÕè¹á»Å§ÍÐäÃã¹àÇÍÃìªÑè¹¹ÕéºéÒ§
=============================
* Added a feature - IPv6 is now supported. You can add IPv6 listeners or IPv6 access rules like IPv4.
* Added a feature - Screen reader is now supported (for the Web Client). We have tested it successfully with JAWS and NVDA.
* Fixed an information disclosure vulnerability when using HTTP protocol.
* Added two session variables - "%OldFilePath" and "%NewFilePath" for the event "OnFileRenamed".
* Improvement - Improved the web client interface for iPhone/Android.
* Improvement - Improved the Spanish translation for the Web Client.
* Fixed a bug - Cannot list in the Web Client when file name contains special characters.
* Fixed a bug - AD/LDAP users mapping would be wrong in some situation.
* Fixed a bug - Cannot input special characters in the field "Event -> Execute Program -> Parameters".
* Fixed a bug - Incorrect display of the field "User -> Ratio/quota -> Preset/Current Credit".
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3m0Ob

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve