Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
UltraISO Premium Edition 9.5.2.2836 - á¡,ÊÃéÒ§,á¡éä¢,á»Å§áÅÐBurn Image CD/DVD By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 18, 2011, 03:34:01 PM
UltraISO Premium Edition 9.5.2.2836 | 3.76MB
à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá¡, ÊÃéÒ§, á¡éä¢, á»Å§ áÅÐ Burn Image CD/DVD ã¹â»Ãá¡ÃÁà´ÕÂÇàŤÃѺ â»Ãá¡ÃÁ¹Õéà¤éÒÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡éä¢ä¿Åì ISO ä´éâ´ÂµÃ§àŤÃѺ, ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Image ¨Ò¡ CD/DVD, ËÃ×ͨÐÊÃéÒ§ CD/DVD ãËÁè¨Ò¡ä¿ÅìáÅÐâ¿Åà´ÍÃìã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³¡çÂѧä´é..UltraISO ÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Ãͺ¤Ãͧ áµèà¾Õ§¼Ùéà´ÕÂǢͧ intellectualized ÇÔà¤ÃÒÐËìÁҵðҹ ISO ÃٻẺ¢Í§àÍ¡ÊÒáçÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¡ÒÃ㹪èǧàÇÅһѨ¨ØºÑ¹à¡×ͺ·Ø¡»ÃÐàÀ·¢Í§ä¿ÅìÀÒ¾ÃÇÁ·Ñé§ ISO áÅжѧ¢ÂСçÍÒ¨ÃͧÃѺä¿ÅìÀÒ¾ãËÁè·ÕèÂѧäÁèä´é¶Ù¡ÊÃéÒ§¢Öé¹ UltraISO ÊÒÁÒöà»Ô´ä¿ÅìÀÒ¾àËÅèÒ¹Õéâ´ÂµÃ§á¡á¿éÁáÅÐâ¿Åà´ÍÃì·Õèá¡éä¢ä´éáÅÐá»Å§ä¿ÅìÀÒ¾Í×è¹ æ à»ç¹ÃٻẺ·ÕèÁҵðҹ ISO
UltraISO ãªé˹éÒµèÒ§ÃÇÁÊèǹµÔ´µèͼÙéãªéÊͧµÔ´µèͤسÁÕ·Ò§àÅ×Í¡·Õè¨Ðà¾Õ§ãªé»ØèÁÃÇ´àÃçÇáÅÐ / ËÃ×ÍÅÒ¡àÁÒÊìáÅÐË´¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒÃä¿Åìã´ æ CD / DVD ÀÒ¾ä´éÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂ

UltraISO can:
1. Duplicate disc to ISO file from CD-ROM.
2. Build file on hard disk, CD-ROM, net drive to one ISO file.
3. Extract files from ISO file.
4. Edit ISO file in many format (such as Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
5. Make bootable ISO file.
6. Create/Edit Audio CD image.

Some details:
1. Can directly edit the ISO image file.
2. Can directly extract files and folders from ISO image file
3. Can add / delete /create new directory /rename ISO file image content.
4. Can make ISO file from hard disk document.
5. Can create CD image from CD-ROM, maintain bootable information.
6. Can process the compact disc boot information, you can directly add/remove/extract boot image of the ISO image.
7. Supports nearly all known CD image file formats (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI and so on) , and converts them to the standard ISO form image.
8. May directly set the file/folder to hidden attribute
9. Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
10. Automatically optimizes the ISO image file structure, saves the CD space.
11. Supports the shell document type integration, Open Image files through double clicking them or the Right Click menu of the mouse with the open dialog.
12. The double window user interface is extremely convenient to use.
13. There are rich add-on tools, you can create ALL in 1 bootable compact discs, CD image file management, even the virtual CD/DVD drive, those functions are really powerful.

Homepage - http://www.ezbsystems.com
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3m2Zy

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve