Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 - áµè§ÃÙ»ÀÒ¾¢Ñé¹à·¾Ï Full Update* By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 19, 2011, 12:26:44 PM
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4
Adobe Photoshop CS5 - â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ¡ÒûÃÐÁÇżšÃҿԡẺÃÒÊàµÍÃì ÃͧÃѺÃٻẺ¡ÃÒ¿Ô¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ â»Ãá¡ÃÁ Adobe Photoshop ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÀÒ¾ãËÁèáÅÐá¡éä¢ä´é Photoshop ·Õèãªé㹡ÒÃÊÃéÒ§ÀÒ¾àËÁ×͹¨ÃÔ§·Õè¨Ð·Ó§Ò¹¡ÑºÀÒ¾·ÕèÊ᡹ÊÕ, ÃշѪ, ¡ÒÃá¡éä¢ÊÕ, ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§¡ÃÒ¿¡ÒÃá¡ÊÕ ÏÅÏ â»Ãá¡ÃÁ Adobe Photoshop ÁÕÇÔ¸Õ¡Ò÷Ñé§ËÁ´¢Í§¡Ò÷ӧҹ¡ÑººÔµáÁ»·Õè㹡óչÕé¤×Í¡Ò÷ӧҹ¡ÑºªÑé¹áÅСÒÃãªéÃÙ»·Ã§ . â»Ãá¡ÃÁà»ç¹¼Ùé¹ÓäÁèÁջѭËÒ㹡ÒÃá¡é䢡ÃÒ¿Ô¡Á×ÍÍÒªÕ¾à¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é·Õè¡ÇéÒ§·ÕèÊØ´¢Í§Áѹ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§áÅФÇÒÁàÃçÇ â»Ãá¡ÃÁ Adobe Photoshop ãËé·Ø¡à¤Ã×èͧÁ×Í·Õè¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃá¡éä¢, á¡éä¢, ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁÊÓËÃѺ¡ÒþÔÁ¾ìÀÒ¾áÅСÒÃÊè§ÍÍ¡·ÕèÁդسÀÒ¾ÊÙ§

A revolutionary tool for Content-Aware Fill with well-developed intellect can instantly remove any object or part of the image carrying fill the space formed in the light of the other parts of the image. He just picks up light, tone and noise, depending on the surrounding area, which allows to eliminate any traces of the deleted object. With the new Refine Edge tool, users can perform the selection, which was virtually unavailable earlier. Innovative technology accurately detects and creates a mask for the most complex types of objects, such as hair or foliage of trees, while not capturing the background.

With the advent of Photoshop CS5 photographers have access to a function of the new generation to create images with high dynamic range HDR. Combining pictures with different exposures into one HDR image, Photoshop CS5 accurately retains the full range of key scenes. New technology HDR Pro to eliminate spurious distortions and provides more precise control of the tone mapping. With features HDR rendering, users can simulate spectacular HDR images using a single image.

Photoshop CS5 includes revolutionary tools to enhance the creative potential of users. Brand new drawing tools include a tool Mixer Brush, who mixes an infinite number of colors on one brush tool Bristle Tips, creating the effect of smear brush. With Puppet Warp tool, users can change the position or view of any element of the image, for example, straightened his bent arm on the photos or adjust an image of the landscape to create a new spatial perspective.

Among the most interesting innovations are the following:
"Technology Truer Edge in Photoshop CS5 Extended, improves the definition of boundaries of objects in photographs.
"Tool Content-Aware Fill to remove from the image of an object and automatically fill the space with the relevant content.
"Advanced tools for working with the HDR-images, which include tool HDR Pro, which improved removal of artifacts and image adjustments. Using the HDR-toning, you can mimic the appearance of HDR-images for the usual picture.
"Tools Mixer Brush, blending the colors in one brush
"Puppet Warp Tool for the strain of any element of the image. It can, for example, to change the landscape to create a different perspective, or to straighten a bent arm.
"The ability to save 16-bit image format JPEG.
"Custom mini-bar Adobe Mini Bridge for fast file management, which is available directly from the application
• By AngryDL
IDM âËÅ´µèÓ ¤ÅÔê¡ÁÒà¾ÔèÁ¤ÇÒÁáÃꧡѹ


Downlaod Mediafire
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 1
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 2
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 3
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 4
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 5
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 200 MB | Part 6
Adobe Photoshop Extended CS5 version 12.0.4 | 92 MB   | Part 7

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve