Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
K-Lite Codec Pack 7.96 - â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ ´Ù¤ÅÔ»ÇÕ´ÕâÍä´é·Ø¡¹ÒÁÊ¡ØÅ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 20, 2011, 08:55:19 PM
K-Lite Codec Pack 7.96 (MEGA/FULL) | 36.44 MBÃÒÂÅÐàÍÕ´â»Ãá¡ÃÁ : K-Lite Codec Pack ÍѾഷâ»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ´Ù˹ѧ à»Ô´¤ÅÔ»ÇÕ´ÕâÍ ËÃ×Ϳѧà¾Å§ ·Õè·Ò§¼Ùé¼ÅÔµä´éà¢éÒÃËÑÊäÇé ·ÓãËéâ»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒö´Ù˹ѧä´é·Ø¡»ÃÐàÀ· ·Ø¡¹ÒÁÊ¡ØŤÃѺ ºÒ§·èÒ¹ÍÒ¨¨Ðà¨Í»Ñ­ËÒ·ÕèºÒ§¤ÃÑé§âËÅ´ä¿Åì˹ѧ ËÃ×Íà¾Å§¨Ò¡ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµÁÒä´éáÅéÇ áµèäÁèÊÒÁÒöà»Ô´´Ùä´é ËÃ×Íà»Ô´ä´é¡çÁÕáµèÀÒ¾äÁèÁÕàÊÕ§, ÁÕàÊÕ§áµèÀÒ¾äÁèÁÒ ËÃ×Íà»Ô´ä´éáµè¡ç¡Ãеء ÊÒà˵آͧ»Ñ­ËÒàËÅèÒ¹Õéà¡Ô´¨Ò¡ä¿Åì˹ѧàËÅèÒ¹Ñé¹à¤éÒä´éà¢éÒÃËÑÊ ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ Encrypt ¢éÍÁÙÅ à¾×èÍ»éͧ¡ÒáÒûÅÍÁá»Å§ áÅеÑÇâ»Ãá¡ÃÁ  K-Lite Codec Pack 7.96 Full ¨ÐÊÒÁÒö¶Í´ÃËÑÊ Decrypt ä¿ÅìàËÅèÒ¹Ñé¹ä´é¡ÇèÒ 99% ËÃ×Ͷ×Íä´éÇèҶʹÃËÑÊä´éá·º¨Ð·Ñé§ËÁ´¢Í§Ë¹Ñ§·ÕèÁÕº¹âÅ¡¹Õé¤ÃѺ ·ÓãËé·èÒ¹ä´é´Ù˹ѧä´éäÁèÁÕÊдش áÅÐàµçÁÍÃöÃÊÁÒ¡ÂÔ觢Ö鹤ÃѺ ¶éÒäÁèâËÅ´µÑǹÕéä»ãªé¤§àÊÕ´ÒÂ˹ѧ·ÕèÍصÊèÒËìâËÅ´ÁÒà»ç¹áÃÁ¤×¹áµè´ÙäÁèä´é¤ÃѺ

There are five variants of the K-Lite Codec Pack:

The basic variant contains everything you need to play all the common video file formats. Such as AVI, MKV, MP4, OGM, and FLV. This pack is for those who like a small no-nonsense pack.
The standard variant contains some additional features compared to the basic variant. It contains Media Player Classic, which is an excellent player for video files. It also has (better) support for playback of DVDs. This pack is recommended for the average user.
The full variant has many additional features. It supports playback of several (lossless) audio formats. It contains VFW/ACM codecs that can be used for encoding. It has playback support for a few legacy audio and video formats. This package is suitable for power users.
The corporate variant is a special version for use in a corporate environment. It is similar to the full variant, minus a few items, but almost just as powerful. It has a strong focus on open source software.

The mega variant has almost the same contents as the full variant, but additionally contains Real Alternative and some extra VFW/ACM codecs.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://1a51e419.linkbucks.com

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve