Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AI RoboForm 7.6.4 - â»Ãá¡ÃÁªèÇÂâ¾ÊÍѹ´Ñº 1 ¢Í§âÅ¡ àÃ×èͧ»ÑéÁ¡ÃзÙé¨Ôêºæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 22, 2011, 03:45:19 PM
AI RoboForm Enterprise 7.6.4 Final | 7.7 MBRoboform à»ç¹¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÃËÑʼèҹʶҹ·ÕèÂÍ´¹ÔÂÁ asecurely à¡çºÃËÑʼèÒ¹·ÕèÍ͹äŹìáÅÐÍÍ¿äŹìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵԤسà¢éÒÊÙèºÑ­ªÕÍ͹äŹìáÅÐàÊÃç¨ÊÔ鹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹Í͹äŹìáÅÐẺ¿ÍÃìÁ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹ä´é´éǤÅÔ¡à´ÕÂÇ RoboForm à»ç¹»ØèÁ¡´»é͹¢éÍÁÙÅ㹿ÍÃìÁàÇ纷ÕèÁջѭ­Ò»ÃдÔÉ°ìºÒ§ÍÂèÒ§ (AI) ÀÒÂã¹ ¨ÐªèÇÂãËé¤Ø³¡Ó˹´ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹºØ¤¤Å¢Í§¤Ø³ËÃ×Í¡Òõͺʹͧ"»¡µÔ"ã¹ÃٻẺàÇçº ¢éÍÁÙŹÕé¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡äÇéáÅéÇáÅÐàÁ×èͤس¨Óà»ç¹µéͧ¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁà¾Õ§á¤è¤ÅÔ¡"¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ"»ØèÁáÅÐẺ¿ÍÃìÁÁÕ¡ÒáÃÍ¡ ·Ó§Ò¹à»ç¹ Add - on ·Õèà»ç¹ Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox ËÃ×Í Netscape àÇçºàºÃÒà«ÍÃìRoboForm2Go works on USB Flash Drives. Plug your flash drive into any computer and enjoy all the benefits of RoboForm.

Install this version directly on your flash drive. Store and back up your RoboForm files on your Windows Mobile, Palm, or Symbian device. View and search RoboForm files. Includes full featured password generator.

AI RoboForm is fully client-based, so it is very fast, it never disables web site functions, and it works even in pop-up HTML windows. The most important feature of AI RoboForm is high accuracy - it fills 95% of all fields correctly.
RoboForm was named PC magazine Editor's Choice, and CNET Download.com's Software of the Year.

RoboForm allows you to:
• Manage your passwords and Log In automatically.
• Fill long registration and checkout forms with one click.
• Encrypt your passwords to achieve complete security.
• Generate random passwords to maximize password strength.
• Back up and Synchronize Passwords between computers.
• Fight Phishing and Defeat Keyloggers.

RoboForm Password Manager works with:
• IE 6, 7, 8
• Firefox 2, 3, 3.5
• Chrome/Chromium
• XP, Server, Vista, Windows 7
• USB Devices
• iPhone, WinMobile, Palm, BlackBerry, Symbian
• Mac, Opera, Linux access through RoboForm Online

Features:
• AutoSave passwords in browser.
• AutoFill passwords to login form.
• Click Login button for you.
• Fill personal info into online forms.
• Save offline passwords & notes.
• Generate Secure Random Passwords.
• Encrypt passwords and personal data using AES, Blowfish, RC6, 3-DES or 1-DES algorithms.
• All personal info is stored on your computer only.
• Take RoboForm with you on USB disk for ultimate portability.
• Sync your passwords and notes to Palm or Pocket PC.
• Backup & Restore, Print your passwords.
• More features: drill down for more.
• It is well-behaved: NO ADWARE, NO SPYWARE.
• Works under Windows as an add-on to IE-based browsers.
• Works with Netscape, Mozilla, Firefox under Windows.

ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ ¤ÃèÒÇæ
<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/YVXQLVO4C4g.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/YVXQLVO4C4g.swf</a>

• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3pOns

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve