Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
PGWARE SuperRam v6.21.11.2011 - »ÃѺáµè§áÃÁ àÃè§Ê»Õ´áÃÁãËé·Ó§Ò¹ä´éàÃçÇ¢Öé¹10à·èÒ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 22, 2011, 03:57:53 PM
PGWARE SuperRam v6.11.21.2011 | 5.4 MB
SuperRam â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§áÃÁ¢Í§à¤Ã×èͧ¤Ø³ãËé·Ó§Ò¹â´ÂàµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ àÃè§Ê»Õ´áÃÁãËé·Ó§Ò¹ä´éàÃçÇ¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁ â»Ãá¡ÃÁãªé§Ò¹§èÒ â»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨Ðáºè§áÃÁãËé·èÒ¹ãªéâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔËÒ¡à¤Ã×èͧ·èÒ¹ÁÕ¡Ò÷ӧҹªéÒ¡ÇèÒ »¡µÔËÃ×Í·ÕèááÇèÒ ¿ÃÕáÃÁ ¹Ñè¹àͧ.. ÅͧàÅ蹡ѹ´Ù¹Ð¤ÃѺ
Are you tired of program crashes or low memory warnings? Or you notice your computer performance slowly degrades after a period of time? SuperRam not only fixes these problems from occurring it also enhances your computers performance.

Keep Windows running longer by using SuperRam. No longer do you have to reboot your computer due to low memory warnings, you choose the amount of memory your computer maintains and SuperRam releases wasted memory and returns it back to you. SuperRam will super-charge your computer`s memory.

Features:
• Optimizes computer memory by freeing wasted memory back to the computer.
• Works in the background to free memory to reasonable values to maintain system stability.
• Visual representation in system tray which displays computer memory available to the system.
• Fully customizable to the settings and preferences you choose.
• Easy and intuitive user interface which performs memory optimization in real-time.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://1ea22eab.linkbucks.com

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve