Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Uninstall Tool 3.0 build 5210 Final+Portable - źËÁ´¨´ ź·Ø¡â»Ãá¡ÃÁÍÂèÒ§ÅÖ¡«Öé§. By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 22, 2011, 04:14:23 PM
Uninstall Tool 3.0 build 5210 Final + Portable | 3.98/3 MBUninstall Tool - â»Ãá¡ÃÁªèǶ͹¡ÒõԴµÑ駢ͧâ»Ãá¡ÃÁ ÍѾഷ¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéǤÃѺ ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ Uninstall Tool àé»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèǤسźâ»Ãá¡ÃÁµèÒ§æ ä´éÍÂèÒ§äÁèàËÅ×Í«Ò¡àŤÃѺ ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁºÒ§â»Ãá¡ÃÁäÁèÊÒÁÒöźÍ͡仨ҡà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìàÃÒËÁ´ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÁÕ¤èÒÃÕ¨ÔÊËŧàËÅ×ÍÍÂÙèã¹ÃкºÇÔ¹â´Çì¢Í§àÃÒ ´Ñ§¹Ñé¹â»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨Ð¶Í¹¡ÒõԴµÑ駷ءÍÂèÒ§àËÁ×͹ŧâ»Ãá¡ÃÁ¤ÃÑé§ááàŤÃѺ ÃѺÅͧÇèÒâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨ÐäÁè·ÓãËé¤Ø³¼Ô´ËÇѧ à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÊØ´ÂÍ´¨ÃÔ§æ¤ÃѺ
Main:
- Revised and improved User Interface (including new icons)
- Secondary toolbar with addional functions (can be hidden)
- Adjustable positions of toolbars (top/bottom/side)
- Simplified and more convenient use of task panel (in the left of Uninstaller and Startup managers), added keyboard navigation for task panel controls
- Automatic check for updates (optional) and new version dialog with 'what's new' list
- Improved preferences dialog
- New HTML report (both for Uninstaller and Startup manager)
- Running different Windows Tools (Tools menu)
- Program preferences are always saved to the 'preferences.xml' file (located in CSIDL_APPDATA\CrystalIdea Software\Uninstall Tool)
- 90% of program code is rewritten/reviewed/optimized
- Improved program stability

Uninstaller:
- Uninstall Wizard: faster scanning
- Uninstall Wizard: detection of running processes among found traces; termination on request
- Better program listing, better icon detection
- Ability to force stop uninstall processes (when third-party uninstaller is freezed)
- Show recent items in the secondary toolbar (not in status bar) with grouping items (Apps/System/Hidden) in a popup menu
- Improved cache algorithms
- Improved search filter usage
- List view with small icons looks better now
- Google for program name (Ctrl+G) and its publisher (see 'Action' menu)
- Uninstaller cache is now saved to 'CachedData.dat' file (located in CSIDL_APPDATA\CrystalIdea Software\Uninstall Tool). One can manually refresh the cache by simply pressing the Refresh button in the toolbar (F5)

Startup:
- Multiple items selection
- Company column to display item's publisher/author
- Google for program name (Ctrl+G), .exe name and publisher (see 'Action' menu)
- Better way of handling situation when there're no items in the list
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
Uninstall Tool 3.0 build 5210 Portable

Uninstall Tool 3.0 build 5210 Final

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve