Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Stardock WindowsBlinds 7.3 - à»ÅÕè¹ʡԹ˹éÒ¨Í Desktop Windows XP/Vista/7 ãËéÊÇ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 24, 2011, 12:05:21 PM
Stardock WindowsBlinds 7.3 | 69.46 MBWindowBlinds 7.3 ËÒ¡¤Ø³à»ç¹¤¹Ë¹Ö觷Õèàº×èÍà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ÁÕÅѡɳÐà´ÔÁæ µéͧ¡ÒÃãËé PC Windows ¢Í§¤Ø³ÁÕàÍ¡Åѡɳìà»ç¹¢Í§µÑÇàͧ â»Ãá¡ÃÁ Stardock WindowBlinds ¨ÐªèÇÂãËé¤Ø³à»ÅÕè¹á»Å§Ë¹éÒµÒ à»ÅÕè¹ÇÍÅÅìà»à»ÍÃì â´ÂãªéÊ¡Ô¹·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡ÁÒÂà¾×èÍà»ÅÕè¹ÃÙ»Åѡɳì¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Ñé§ËÁ´ ¢Í§¤Ø³ WindowBlinds ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØè¹à¾×èÍãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃÙ»Åѡɳì¢Í§Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÍ×è¹ àªè¹ á»Å§¨Ò¡ Windows XP à»ç¹ Vista ËÃ×Íà»ç¹ Mac OS ¡çÂѧä´é…ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ðá»Å§Ë¹éÒ µÒ Windows Vista à»ç¹àËÁ×͹˹éҵҢͧ Linux ¡çä´é  ¤Ø³ÊÒÁÒöÊÃéҧʡԹ¢Í§µÑÇàͧ·Õèà¾ÔèÁ»ØèÁà¾ÔèÁàµÔÁÁÒ¡ÁÒÂÊäµÅìÀҾᵡµèÒ§¡Ñ¹ ãËéàÅ×Í¡¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ÃٻẺÀÒ¾ â»Ãá¡ÃÁ´Õæ Ẻ¹ÕéäÁè¤ÇþÅÒ´¤ÃѺ
WindowBlinds has features that significantly enhance a user's productivity when it comes to interacting with windows. For example, you set WindowBlinds to minimize windows just by right-clicking on the title bar, a great feature for minimizing several windows quickly without having to resort to "minimize all".
This one-of-a-kind program can change virtually every element of the Windows graphical user interface. Because WindowBlinds extends the existing painting routines of the operating system, it uses very little memory. With thousands of free skins to choose from, you can customize Windows to look like another a new take on the standard Windows look, a totally different OS, or something completely different.

WindowBlinds supports nearly all versions of Windows including Windows 7/Vista (32 and 64-bit) and 32-bit versions of Windows XP.

Changes in WindowBlinds 7.3:
* Includes a new "Win8" skin
* Updates support for skinning IE9 and Firefox windows
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Stardock WindowsBlinds 7.3
Re: Stardock WindowsBlinds 7.3 - à»ÅÕè¹ʡԹ˹éÒ¨Í Desktop Windows XP/Vista/7 ãËéÊÇ By: jjbob Date: Ȩԡ¹ 28, 2011, 01:30:40 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÁÒ¤ÃѺ·èÒ¹.. 021

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve