Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Snagit v10.0.0 Build 788 Full + Key - ¨ÑºÀҾ˹éÒ¨ÍÊÁºÙóìẺ·ÕèÊØ´ ãªé§Ò¹§èÒÂæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 24, 2011, 12:10:26 PM
Snagit v10.0.0 Build 788 Full + Key - ¨ÑºÀҾ˹éÒ¨ÍÊÁºÙóìẺ·ÕèÊØ´ ãªé§Ò¹§èÒÂæTechsmith Snagit v10.0.0 Build 788 : ã¹·ÕèÊØ´¡çÍÍ¡ÁÒáÅéǤÃѺÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ¨ÑºÀҾ˹éÒ¨Í (Sceen Capture) ·ÕèÊÁºÙóìẺáÅдշÕèÊش㹻Ѩ¨ØºÑ¹ ÊÓËÃѺ SnagIt 10 «Ö觹Ѻà»ç¹Íա˹Öè§â»Ãá¡ÃÁ¨ÑºÀÒ¾º¹Ë¹éҨͤسÀÒ¾ÊÙ§ ·Õè¹ÔÂÁãªé¡Ñ¹ÍÂèÒ§á¾ÃèËÅÒ·Ñé§ä·ÂáÅеèÒ§»ÃÐà·È ãªé§Ò¹áʹ§èÒ´ÒÒ â´Â·ÓãËé·èÒ¹ÊÒÁÒö¨ÑºÀÒ¾¨Ò¡Ë¹éҨͤÍÁ¾ÔÇàµÍÃìì¢Í§·èÒ¹àͧä´é·Ø¡ÃٻẺ ·Õè»ÃÒ¡®ÍÂÙ躹˹éÒ¨Í àªè¹ 㹡ÒèѺÀÒ¾ ÃÙ» µÑÇÍÑ¡Éà áÅÐÇÕ´ÕâÍ ËÃ×ͨШѺÀÒ¾·Ñé§ àÇçºä«µì ¨¹¶Ö§¡ÒèѺÀҾẺÅѡɳРRecord Video ä´´éÇ«Ö觹ѺÇèÒ à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¹èÒʹã¨ÍÕ¡µÑǹ֧àÅ·Õà´ÕÂǤÃѺ á¶ÁÂѧä´éÃѺÃѺÃÒ§ÇÑŢͧ PC Magazine Editors Choice " Best of the year 2003 " áÅÐ à»ç¹Íѹ´Ñº 1 ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ Screen Capture Software ¨Ò¡¡ÒèѴÍѹ´Ñº¢Í§àÇçº toptenreviews ÍÕ¡´éÇ ¹Ñºà»ç¹à¤Ã×èͧÂ×¹Âѹ¤Ø³ÀÒ¾ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ¤ÃѺ «Ö觶éÒ·èÒ¹ÁͧËÒâ»Ãá¡ÃÁ¨ÑºÀҾ˹éҨʹÕæ ÊÑ¡µÑÇ SnagIt ªèÇ·èÒ¹ä´éá¹è¹Í¹¤ÃѺà¢éÒä»´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ẺàµçÁæ ä´é·Õè >>>http://screen-capture-software-review.toptenreviews.com/<<<

<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/wT0EOalClWA.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/wT0EOalClWA.swf</a>

<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/kY-lTkW_GdE.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/kY-lTkW_GdE.swf</a>

<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/H0I2VgRFkuA&amp;NR=1.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/H0I2VgRFkuA&amp;NR=1.swf</a>

Features of SnagIt:
Capture - if you can see it, you can snag it! - Don't waste time cropping your captures. Snag exactly what you need, with just a click.
• Profiles make it easy. SnagIt comes with eleven preset buttons that make screen capture a cinch! Capture a region of your screen, text from a window, the contents of a tall page that scrolls, all the images on a Web page, you get the idea.
• Custom suits you. Don't feel limited by the eleven profiles—create your own combinations for nearly unlimited capture possibilites. What's that? You want to set up a keystroke that captures a menu along with the mouse pointer...adds a drop shadow...and sends the image directly to your Wordpress.com blog? Sure, no problem!

Edit - the right tools, right now!- You don't need a million confusing options, you need the right tools at the right time. Unlike expensive, complex image editing suites,SnagIt makes everyday screen capture tasks one-click easy.
• Say more with pictures+words. Use an arrow to direct attention. Add a text callout to explain clearly. Apply ready-made objects from the menus...and your picture is worth 1,000 more words!
• Look like a pro. Make your screenshot pop with a drop shadow. Give it perspective, spotlight an area, or add other nifty effects.
• Convey complex ideas simply. Combine multiple images, callouts, shapes, and clip art stamps into a rich and detailed information graphic.
• Have fun! Add a speech balloon to that photo of your cat.

Share - send captures where they need to go...instantly! - Yes, you can save your captures in all the common—and a few uncommon—image formats. But with SnagIt's free output accessories you can do so much more!
• Collaborate in a flash. Click a button to send a screen capture by email, AIM, or Skype.
• Be social. Share screenshots on Flickr. Post images directly to your blog. Publish to your Web site via FTP. No technical degree required!
• Get projects done quicker. Embed images directly into your Microsoft Office projects, MindManager map, or OneNote page.

Organize - SnagIt keeps track, so you don’t have to
• Save nothing...save everything. SnagIt stores every capture automatically and keeps the most recent visible. A huge timesaver!
• Find your stuff. Whether or not you saved it, find that capture later with the new visual search pane. Remember just one detail—like the approximate date or the Web site you captured—and find your capture instantly.
• Get organized (if you want to). As you capture images for next month's big project, tag them with "big project" or set the "Important" flag. No need to save anything in folders...just come back next month and view all your big project files with a click!

System Requirements:
    * Microsoft Windows 2000, XP, XP x64, Vista, or Windows 7 (32-bit or 64-bit) installed and configured on your system. ~ Recommended:
    * Internet Explorer 6.0 or later required.
    * Windows 2000 users require Windows Installer 2.0. Click here for more details
    * 1.0 GHz processor (2.4 GHz recommended)
    * 512 MB of RAM (1 GB recommended)
    * 60 MB of free hard disk space (100 MB for CDROM installations due to video tutorials)
    * SnagIt add-ins for Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook work with Office 2000, Office XP or later.
    * SnagIt add-in for Microsoft Internet Explorer works with Internet Explorer 6.0 or later.
    * SnagIt plug-in for Adobe FrameMaker works with FrameMaker
    * SnagIt requires Active Accessibility 2.0 to capture links from web pages.

Homepage - http://www.techsmith.com
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Snagit v10.0.0 Build 788 Full

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve