Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
BusinessCards MX v4.62 - Í͡Ẻ¹ÒÁºÑµÃä´éËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ ÁÕẺÁÒ¡¡ÇèÒ 750 Ẻ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 04:46:50 PM
Mojosoft Software BusinessCards MX v4.62 Multilanguage Win2kXPVISTA7 Keygen + Setup | 88 MB
BusinessCards MX à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÍ͡Ẻ¹ÒÁºÑµÃä´éËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ â»Ãá¡ÃÁÁÕà·Áà¾Å·¹ÒÁºÑµÃãËéàÅ×Í¡ãªéÁÒ¡¡ÇèÒ 750 Ẻ «Öè§àÃÒÊÒÁÒö¹ÓÁÒãªéä´é·Ñ¹·ÕËÃ×ͨйÓÁÒ»ÃѺáµè§à¾ÔèÁàµÔÁ¡çä´é ËÃ×ͶéÒËÒ¡ÂѧäÁè¾Í㨡çÊÒÁÒöÍ͡Ẻàͧä´é â´Ââ»Ãá¡ÃÁ¨ÐÁÕà¤Ã×èͧäÁéà¤Ã×èͧÁ×Í㹡ÒÃÍ͡Ẻ¹ÒÁºÑµÃãËé¤ÃºªØ´ â»Ãá¡ÃÁ¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍãËéãªé§Ò¹ä´é§èÒÂáÁé¡ÃзÑè§Á×ÍãËÁè·ÕèäÁèàªÕèÂǪҭ´éÒ¹¡ÒÃÍ͡Ẻ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹â»Ãá¡ÃÁÂѧÊÒÁÒö૿¹ÒÁºÑµÃµèÒ§æ ·ÕèàÃÒÍ͡ẺäÇéáÅéÇà¾×è͹ӡÅѺÁÒãªé§Ò¹ä´é·ÕËÅѧä´éÍÕ¡´éÇ «Öè§àËÁÒСѺ¡Ò÷ӹÒÁºÑµÃ㹺ÃÔÉÑ·ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ
This program will help to design and print a professional business card. The interface of the program has been designed in such a way that even a beginning user will not have problems with using the program. The process of designing is based on inserting ready for use elements accessible in the program such as figures, images and the background, and freely shifting them on the prepared project.Another advantage of the program is the possibility of saving data about a company or people so that it can be used later while designing a business cards. The program uses templates which you can prepare on your own, or you can use ready models , templates of business cards accessible in it.
BusinessCards MX is very easy to use business cards maker software.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - BusinessCards MX v4.62

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve