Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
CPU-Z 1.59 (+ Portable) - â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ ´Ù¤èÒµèÒ§æ ¢Í§à¤Ã×èͧ ÅÐàÍÕ´ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 06:48:39 PM
CPU-Z 1.59 (+ Portable) | 5.82 MB

Íա˹Öè§â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ·Õè·Ø¡¤¹¹èÒ¨ÐÁÕµÔ´äÇé¹Ð¤ÃѺ à¾ÃÒÐà¨éÒâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÁդسÊÁºÑµÔ ÃÇÁ¶Ö§¤èÒµèÒ§æ·Ñé§ÎÒôìáÇÃì â´Â੾ÒÐà¨éÒ˹èÇ»ÃÐÁÇżÅËÃ×Í CPU à¾×èÍ·ÕèàÃÒ¨Ðä´éàÅ×Í¡â»Ãá¡ÃÁµèÒ§æÁÒãªé ËÃ×ͨÐãªé㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨à¾ÔèÁÍØ»¡Ã³ìãËéà¢éÒáÅзӧҹÃÇÁ¡ÑºÍØ»¡Ã³ìµèÒ§æ·ÕèàÃÒÁÕÍÂÙèÍÕ¡´éÇÂ

CPU
- Name and number.
- Core stepping and process.
- Package.
- Core voltage.
- Internal and external clocks, clock multiplier.
- Supported instructions sets.
- All cache levels (location, size, speed, technology).

Mainboard
- Vendor, model and revision.
- BIOS model and date.
- Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
- Graphic interface.

Memory
- Frequency and timings.
- Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.

System
- Windows and DirectX version.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - CPU-Z 1.59 (+ Portable)

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve