Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Alcohol 120% v2.0.1.2033 + KEY - â»Ãá¡ÃÁ¨ÓÅͧä´Ãì à¼Òá¼è¹ ãªé§Ò¹´Õà·èÒ NERO By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 30, 2011, 02:15:24 PM
Alcohol 120% v2.0.1.2033 + KEY - â»Ãá¡ÃÁ¨ÓÅͧä´Ãì à¼Òá¼è¹ ãªé§Ò¹´Õà·èÒ NERO
Alcohol 120% «Í¿µìáÇÃì·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃà¼ÒäËÁé«Õ´ÕáÅдÕÇÕ´ÕËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡ÇèÒàºÃÔ¹¨Ð·ÓãËé§èÒµèÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ´ÕÇÕ´ÕáÅÐ«Õ´Õ ¡ÒÃà¼ÒäËÁé¢Í§àÃÒÁտѧ¡ìªÑè¹ Pre - Mastering «Ö觪èÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢Õ¹ä¿Åìä´éâ´ÂµÃ§¨Ò¡ÎÒÃì´ä´Ã¿ì¢Í§¤Ø³áÅÐʹѺʹعÃÙ» Ẻ Blu - ray áÅÐ HD DVD.Compatible ¡Ñº Windows 32 áÅÐ 64 ºÔµ
· Make perfect 1:1 back-ups of CDs, Alcohol 120% is really the ultimate DVD / CD emulation and burning software.
·
Store your most used or important CDs as images on your computer and run them at 200x speed from up to 31 virtual CD or DVD drives!

· Burn more than one CD or DVD at the same time, even from from different sources, using the latest multiple burners technology.

· Highest drive compatibility - Alcohol is compatible with more than 99% of drives available and if it doesn't work with your drive we can improve it so let us know!

· Bypass the latest "unbreakable" protections using Alcohol Software's state of the art burning and emulation process!

· Supports the highest number of possible image file types including - MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA & many more...

· Ultra-responsive industry leading support from our team of software experts

• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Alcohol 120% v2.0.1.2033 + KEY


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve