Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
TeamViewer V7.0.12142 Final Portable - à¢éÒºéÒ¹ªÒǺéÒ¹ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ µÑÇàµçÁ ¾¡¾Ò By: playnewstop Date: ѹҤ 01, 2011, 06:38:04 PM
TeamViewer V7.0.12142 Final Portable | 15.7MBâ»Ãá¡ÃÁ TeamViewer à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ¡ÒÃãªé㹡ÒÃàª×èÍÁµèͤÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨Ò¡ÃÐÂÐä¡ÅµÑÇ˹Ö觷Õè¹èÒ Ê¹ã¨ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¿Õà¨ÍÃì·Õè´ÕáÅÐÁÕÃкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·Õè¹èÒàª×èͶ×Í ¢¹Ò´â»Ãá¡ÃÁäÁèãË­èÁÒ¡.. TeamViewer à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ Remote Desktop Ẻ One-Stop ¤×Í ¹Í¡¨Ò¡ãªé§Ò¹ã¹áºº Remote Support ä´éáÅéÇ ÂѧÊÒÁÒöãªé§Ò¹ã¹ÅѡɳРRemote presentation áÅÐ Remote administration ä´éÍÕ¡´éÇ ·ÕèÊӤѭÍÕ¡ÍÂèÒ§¤×ÍÊÒÁÒöãªé§Ò¹¼èÒ¹·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµâ´Â·ÕèäÁèµéͧ·Ó¡Òä͹ ¿Ô¡ä¿ÃìÇÍÅÅìãËÁè..

Features:

One solution for everything
While most competitors offer different packages for remote support, remote administration, training and sales (and also charge for them...) TeamViewer is the one-stop solution for everything you need: TeamViewer includes all modules in one simple and very affordable package.

Remote administration of unattended servers
TeamViewer can also be used to control unattended computers and servers. System service installations even allow remote reboot and reconnect.

File transfer
TeamViewer comes with integrated file transfer that allows you to copy files and folders to and from a remote partner - which also works behind firewalls

Highest security standard
TeamViewer is a very secure solution. All versions feature completely secure data channels with key exchange and AES (256 Bit) session encoding, the same security standard used by https/SSL.

Online status display

Are your team members in many different locations? Need to present your desktop or collaborate on a document? In the TeamViewer partner list you can see who is available and connect with them in one mouse click.

Remote support without installation
With TeamViewer you can remotely control any PC anywhere on the Internet. No installation is required, just run the application on both sides and connect - even through tight firewalls.

Remote presentation of products, solutions and services
TeamViewer allows you to present your desktop to a partner. Share live demos, products, and presentations over the Internet within seconds.

Works behind firewalls

The major difficulties in using remote control software are firewalls and blocked ports, as well as NAT routing for local IP addresses.
If you use TeamViewer you don't have to worry about firewalls: TeamViewer will find a route to your partner.

Browser based access
On the road and need to control a remote computer? Why don't you use TeamViewer Web Connector? The purely html and flash based solution can be used from nearly any browser and operating system.

Very competitively priced, free versions available
TeamViewer offers great value for low prices. TeamViewer even offers a free version for non-commercial use.

Optimized performance
Whether you have a LAN or dial-up connection, TeamViewer optimizes display quality and speed depending on your network connection.
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - TeamViewer V7.0.12142 Final Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve