Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
[MF]Jv16 PowerTools 2012 Beta 1 â»Ãá¡ÃÁ«èÍÁá«Á Windows By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2011, 09:44:09 AM
jv16 PowerTools 2012 Beta1 â»Ãá¡ÃÁªèÇ»ÃѺáµè§áÅЫèÍÁá«Á Windows ãËé ·Óä´éàÃçÇ  ¢Öé¹ ´Õ¢Öé¹  ¢¨Ñ´»Ñ­ËÒ¡ÒÃÍ×´ªéÒ ËÃ×ͻѭËÒ¡ÒÃãªéáÃÁàÂÍÐâ´ÂäÁè·ÃÒºÊÒà赯 áÅЪèÇ»ÃѺáµè§¡ÒúٷÃкº·Õè¹Ò¹à¡Ô¹ä» jv16  PowerTools ¡ç ¨ÐªèÇÂà¢éÒÁÒªèǵÃǨÊͺ¶Í´¶Í¹«Í¿áÇÃì·ÕèÁÕ   »Ñ­ËÒ´Ö§Ãкº¹ÕéÍÍ¡ä» ·ÕèÊӤѭâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒëèÍÁá«Á áÅÐä¢ÃÕ¨ÕÊàµÍÃìãËé·Ó§Ò¹ÊÁºÙóìÁÒ¡¢Öé¹áÅЪèǵÃǨ´ÙÇèÒÃÕ¨ÕÊàµÍÃìµÑÇã´äÁè ä´éãªé¡çźÍÍ¡ä»ãËé´éǤÃѺ.The jv16 PowerTools was designed to be a full  Windows optimization utility suite containing 27 different main tools.  Each of these  tools is carefully crafted with the experience of 10 years  of  extensive Windows utility and registry cleaning experience to form a   solid foundation to a smoother and faster system.jv16  PowerTools  allows users to remove all traces of previously     uninstalled   software, to clean the computer’s Windows registry for     optimal   performance and stability, and to fix many registry-based     problems  with a  single mouse click.Click

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve