Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
[MF]Babylon 9.03.21 â»Ãá¡ÃÁá»ÅÀÒÉÒ By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2011, 09:51:29 AM
Babylon 9.03.21

˹Öè§ã¹â»Ãá¡ÃÁ Dictionary ·Õè¹ÔÂÁãªé¡Ñ¹·ÑèÇâÅ¡ à¾ÃÐÒÁѹá»ÅÀÒÉÒä´éÁÒ¡¡ÇèÒ 70 ÀÒÉÒ ÁÕ »ÅÑê¡ÍÔ¹ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁàÅè¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ·Ñé§ Mozilla Firefox áÅÐ Internet Explorer «Ö觪èÇÂá»Å¤Óæ ¹Ñé¹ãËé·Ñ¹·Õ·ÕèÁÕ¡Òá´ CTRL+¤ÅÔ¡¢ÇÒËÃ×Í·èÒ¹¨Ð¹Óä»á»ÅàÍ¡ÊÒõèÒ§æ ¨Ò¡ Outlook,Word, MSN áÅÐä¿Åì PDF µèÒ§æ ¡çä´éàªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ (੾ÒÐàÇÍÃìªÑè¹àÊÕÂà§Ô¹à·èÒ¹Ñé¹) áÅзÕèà´ç´ÊØ´ÁѹÊÒÁÒöÍèÒ¹ÍÍ¡ àÊÕ§¤Ó¹Ñé¹æ ãËéàÃÒä´é´éǤÃѺàÂÕèÂÁ¨ÃÔ§æ.
µÑÇâ»Ãá¡ÃÁàÅç¡æ áµèãªé§Ò¹ä´éÊÒÃоѴÁѹ¨Ð½Ñ§µÑÇ·ÕèÁØÁ´éÒ¹º¹ÊØ´¢Í§¨ÍÀÒ¾à¾×èÍ ãËéàÃÕ¡ãªé§Ò¹ä´é§èÒ¢Öé¹

Babylon 8 is the world’s leading dictionary and language translation software. Babylon offers you the most intuitive tool for all your translation needs. With Babylon you can quickly translate emails, web pages, documents, instant messages, and more. All you have to do is click on the word or text that you want to translate and a small window instantly appears with the desired results from Babylon’s extensive database of language dictionaries, glossaries and conversion tools.Babylon offers its users a wide range of titles from the world’s premier publishing houses including Oxford University Press, Britannica, Merriam-Webster, Larousse, Vox, Langenscheidt, Pons, and Taishukan. New Babylon 8 offers text translation in 31 languages in addition to single word and phrase translations, spell check for IE, auto completion of words, smart dictionary, customization, and results from Wikipedia encyclopedia in 20 languages.
Babylon 8 – an easy and intuitive translation and dictionary software in over 75 languages. With Babylon 8, text translation has never been easier, no more “copy/paste” or unnecessary browser windows. Just click on any text in Word, Excel, emails, instant messaging, web pages and other desktop applications. All you need is a single Click away.

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve