Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
MediaCoder 2011 - á»Å§ä¿Åì¨Ò¡ÍÕ¡Ê¡ØÅä»ÍÕ¡Ê¡ØÅ˹Öè§ä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò ÃÇ´àÃçÇ By: playnewstop Date: ѹҤ 06, 2011, 10:14:05 PM
MediaCoder 2011 R10 build 5211 Portable | 82.71 MbMediaCoder 2011 R10 build 5211 ´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿Åì ÍѾഷ¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéǤÃѺ ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ MediaCoder à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèǤسá»Å§ä¿Åì¨Ò¡ÍÕ¡¹ÒÁÊ¡ØÅ˹Öè§ä»ÍÕ¡¹ÒÁÊ¡ØÅ˹Öè§ä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò ÃÇ´àÃçǷѹ㨠ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ MediaCoder ¡ÓÅѧàÃÔèÁä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡ÂÔ觢Ö鹨ҡ¼Ùéãªé·ÑèÇâÅ¡àÅ¡çÇèÒä´é¤ÃѺ à¾ÃÒÐÇèÒâ»Ãá¡ÃÁãªé§Ò¹§èÒ ÃÇ´àÃçÇ ä¿Åì·Õèá»Å§ÍÍ¡ÁÒáÅéÇ ÁդسÀÒ¾´ÕÁÒ¡¤ÃѺ

Features In Brief
* Convert to and from many audio and video compression formats and re-multiplex into various container formats in batches
* Full control over transcoding parameters, you can learn about audio/video encoding and play with various codecs
* Strong decoding capability for partial or corrupted contents
* Simplified UI for popular mobile devices (e.g. PSP, iPhone/iPod)
* Fully standalone, no dependance on system codecs/splitters
* Extension (scripting language) infrastructure to expand user interfaces and improve user experience

Typical Applications
* Improving compression / reducing size for audio/video files
* Converting for audio/video playback devices (digital audio player, MP4 player, mobile phone, PDA, PSP, VCD/DVD player etc.)
* Extracting audio tracks from video files
* Ripping audio/video discs
* Reparing corrupted or partial downloaded video files

Supported Fomats
* MP3, Vorbis, AAC, AAC+, AAC+v2, MusePack, Speex, AMR, WMA, RealAudio, mp3PRO*
* FLAC, WavPack, Monkeys Audio, OptimFrog, AAC Lossless, TTA, WAV/PCM, Waveform
* H.264, XviD, DivX, MPEG 1/2/4, Theora, Flash Video, Dirac, 3ivx*, RealVideo*, Windows Media Video
* AVI, MPEG/VOB, Matroska, MP4, PMP, RealMedia*, ASF, Quicktime*, OGM*
* CD, DVD, VCD, SVCD, CUESheet*, HTTP*, FTP*, RTSP*, UDP*

* supported as input only

Hardware Requirements
* A modern and decent CPU with SSE instruction set
* Multi-core processors recommended
* At least 512MB system memory, 1GB or more recommended for HD encoding

Supported Platforms
* Windows XP/2003/2000
* Windows XP/2003 x64 Edition
* Windows Vista x86/x64
* Windows 7 x86/x64
* Linux with Wine (most features work)
* Mac OS X with Darwine (most features work)
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - MediaCoder 2011 R10 build 5211 Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve