Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.15 + Portable - à¨éÒ¾è͹ѡź źáÁè§äÁèàËÅ×Í«Ò¡ By: playnewstop Date: ѹҤ 06, 2011, 11:03:06 PM
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.15 + Portable | 7.7 MBYour Uninstaller! (â»Ãá¡ÃÁ ÊÓËÃѺ Uninstall â»Ãá¡ÃÁµèÒ§æ ẺËÁ´¨´!) : µÒÁ»Ã¡µÔáÅéÇàÇÅÒ·Õè·èÒ¹·Ó¡ÒÃź (Uninstall) â»Ãá¡ÃÁã´æã¹ÇÔ¹â´ÇÊì¹Ñé¹ ¨ÐÂѧ¤§ÁÕä¿ÅìºÒ§ÍÂèÒ§·ÕèäÁèä´éãªé§Ò¹áÅÐäÁèä´é¶Ù¡ÅºÍÍ¡ä» (ÍÂèÒ§àªè¹ Registry Key ) «Ö觨СԹ·ÃѾÂÒ¡Ãà¤Ã×èͧáÅзÓãËé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§·èÒ¹ âËÅ´ªéÒŧ áÅÐàÊÕ¾×é¹·Õèã¹ Hard Disk â´Âãªèà赯 ä´é¤ÃѺ ...

áµèà¨éÒâ»Ãá¡ÃÁ Your Uninstaller! 2011 ¹Õé ¨Ð·Ó¡Òà ź â»Ãá¡ÃÁ¹Ñé¹æ ãËéËÒÂÇѺ仨ҡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§·èÒ¹ ÃÇÁ·Ñ駡ӨѴ¤ÃÒº àÍé ä¿ÅìµèÒ§æ·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡ä»ÍÂèÒ§ËÁ´¨´àŤÃѺ  ªèÇÂãËé»ÃÐËÂÑ´¾×é¹·Õè Hard Disk áÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Ó§Ò¹ä´éàÃçÇ¢Öé¹ÍÕ¡¹Ô´¤ÃѺ

ÊÓËÃѺã¹Êèǹ¢Í§ ¡ÒÃãªé§Ò¹ ¡çäÁèÂÒ¡àŤÃѺ à¾Õ§á¤è·èÒ¹ à»Ô´â»Ãá¡ÃÁ Your Uninstaller! 2011 ¢Öé¹ÁÒ ¨Ò¡¹Ñé¹àÅ×Í¡â»Ãá¡ÃÁ ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒèÐź ¤ÅÔ¡»ØèÁ Uninstall áÅФÅÔ¡ next 仵ÒÁ¢Ñ鹵͹ àÁ×èÍàÊÃç¨áÅéÇ¡çÃÕʵÒÃì·à¤Ã×èͧ 1 ¤ÃÑé§ ¤ÃѺ  à¾Õ§à·èÒ¹Õé â»Ãá¡ÃÁ·Õè ·èÒ¹äÁèµéͧ¡ÒÃ¡ç ¨ÐäÁèÁÒ»ÃÒ¡¯ãËé¡Ç¹ã¨ÍÕ¡àŤÃѺ ...
Your Uninstaller! completely removes applications so quickly. Your Uninstaller! starts up 500%-1000% times faster than other Add/Remove programs. As you know, there are many installers in the world, such as InstallShield, Wise Installer, Microsoft Installer and many others. Most applications are built using these installers. Each installer has a unique install database, which makes it difficult to find all the changes programs' make to your computer. That's why other uninstallers can only uninstall part of an application-leaving some files and registry keys.

To solve this problem, Your Uninstaller! uses it's unique technique: SmartUninstall™ has a database containing information about all installers on the market; so when it uninstalls a program, it automatically detects which installer the application used, then it simply uninstalls the application properly. That's the reason Your Uninstaller! can detect and completely remove all the programs and icons on your computer.

Key features:
• Completely remove any application installed.
• Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files.
• Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program.
• Uninstall screen savers. [PRO]
• Remove internet surfing traces.
• Backup and restore registry.
• Registration key management.
• Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
• Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
• Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
• Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
• Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications. [PRO]
• Backup/restore installed-applications information.
• Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
• List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
• Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
• Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
• Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
• Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
• Export programs list to file or printer.
• More ...

OS : Win XP/2000/Vista/Win 7
Language : English
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.15
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.15 + Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve