Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Glary Utilities Pro 2.40.0.1326 + Portable ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìẺ¤ÃºÇ§¨Ã By: playnewstop Date: ѹҤ 11, 2011, 01:31:10 AM
Glary Utilities Pro 2.40.0.1326 Multilanguage Portable | 9.04 MBGlary Utilities à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìẺ¤ÃºÇ§¨ÃÀÒÂ㹤ÅÔê¡à´ÕÂÇ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒöºÓÃاÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìãËéÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§àʶÕÂÃáÅÐÃÇ´àÃçǴب´Ñè§à¤Ã×èͧãËÁè â»Ãá¡ÃÁ»ÃСͺ仴éÇÂÊèǹ·ÕèªèÇÂ㹡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÎÒÃì´´ÔÊ, źä¿Åì¢ÂÐ ä¿Åì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ÍÍ¡ä», ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ registry ¾ÃéÍÁ·Ñ駫èÍÁá«Á registry ·ÕèàÊÕÂËÒÂ, »ÃѺáµè§à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçǢͧÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ, ´ÙáŤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅЫèÍÁá«ÁªèͧâËÇè¢Í§ÇÔ¹â´Çì ÏÅÏ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒö·Ó§Ò¹â´ÂÍѵâ¹ÁѵԷءÍÂèÒ§â´Âà¾Õ§á¤èàÃÒà»Ô´â»Ãá¡ÃÁáÅéÇ¡´àÃÔèÁâ»Ãá¡ÃÁ à·èÒ¹Õéà¤Ã×èͧ¢Í§àÃÒ¡çä´éÃѺ¡ÒôÙáÅÍÂèÒ§´Õ¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéáÅéÇÅèФÃѺ

Features:
- Disk Cleaner Removes junk data from your disks and recovers disk space
- Registry Cleaner Scan and clean up your registry to improve your system's performance.
- Shortcuts Fixer Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
- Startup Manager Manages programs which run automatically on startup
- Memory Optimizer Monitors and optimizes free memory in the background
- Tracks Eraser Erases all the traces,evidences,cookies,internet history and more
- File Shredder Erases files permanently so that no one can recover them
- Internet Explorer Assistant Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
- Disk Analysis Get details information of the desired files and folders
- Duplicate Files Finder Searchs for space-wasting and error producing duplicate files
- Empty Folders Finder Find and remove empty folders in your windows
- Uninstall Manager Completely uninstall programs you don't need any more
- Context Menu Manager Manage the context-menu entries for files, folders...
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
Glary Utilities Pro 2.40.0.1326 Portable
Glary Utilities Pro 2.40.0.1326

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve