Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Uniblue SpeedUpMyPC 2012 5.1.5.2 àÃ觤ÇÒÁàÃçǤÍÁ¾ÔÇàµÍÃìãËéàµçÁʻմ áç·ÐÅØâÅ¡ By: playnewstop Date: ѹҤ 11, 2011, 01:36:01 AM
Uniblue SpeedUpMyPC 2012 5.1.5.2 Multilingual Portable | 12.36 MBSpeedUpMyPC 2012
Áѹà»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÂÒ¡ÁÒ¡ æ àŤسÇèÒäËÁ? ¡Ò÷Õè¨Ð·ÓãËé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³áç æ àÃ觤ÇÒÁàÃçǤÍÁ áÅзӧҹä´é´Ñè§ã¨¤Ø³ Çѹ¹Õé¼Á¨ÐÁÒá¹Ð¹Óâ»Ãá¡ÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ÍÕ¡µÑÇ˹Öè§ ·Õè¨ÐªèÇÂãËé¡Ò÷ӧҹ¢Í§¤ÍǾÔÇàµÍÃìÍ×´æ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçǤÍÁ¢Í§¤Ø³µÔ´à·ÍÃì⺠äÇ»Õê´ ´éǤÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§â»Ãá¡ÃÁ SpeedUpMyPC 2012 ¨Ð·Ó§Ò¹¤Çº¤Ùè仡ѺÃкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà â´Â»¡µÔáÅéÇàÇÅÒàÃÒŧ Windows ¨Ð¾ºÇèÒºÙµªéÒºéÒ§ Ã͹ҹ à»Ô´à¤Ã×èͧ¡çªéÒ ·ÓÍÐäáçªéÒ à¾ÃÒÐÇèÒ¢Ò´µÑǨѴ¡ÒÃÃѾÂÒ¡Ã äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¡ÒûÃÐÁÇżŢͧ CPU ËÃ×Í¡ÒÃãªé§Ò¹ RAM ºÒ§·ÕàÅè¹à¡ÁÊìä»àÅè¹à¡ÁÊìÁÒ à¤Ã×èͧ¤éÒ§ÍÕ¡ à¾ÃÒÐÇèÒáÃÁËÁ´ «Ö觻ѭËÒµèÒ§ æ àËÅèÒ¹Õé¡ç¨ÐËÁ´ä» à¾ÃÒÐÇèÒËÒ¡àÃÒµÔ´µÑé§ SpeedUpMyPC 2012 à¢éÒä»áÅéÇ ¨Ð¾ººÇèÒµÑÇâ»Ãá¡ÃÁ SpeedUpMyPC ¨Ð·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñº OS «Öè§à¢éÒ仨Ѵ¡ÒáÒûÃÐÁÇżÅá·¹ ·ÓãËé CPU ·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§àµçÁ»ÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ àÃÕ¡§èÒ æ ÇèÒ “àÎéÂÁÖ§ÍÙé¹Ð ·Ó§Ò¹ãËé¡ÙËÃ×ÍÂѧ?” ÍÂèÒ§¹Õéà»ç¹µé¹ áÅÐà¨éÒ SpeedUpMyPC 2012 Âѧ¨Ñ´¡ÒÃÊèǹÍ×è¹ æ ÍÕ¡¡çÍÂèÒ§àªè¹ RAM ·Õèä´éºÍ¡ä»áÅéÇ áÅéÇ¡ç¨ÐÁÕã¹Êèǹ¢Í§ HDD ´éÇ «Öè§ËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õè·Ó§Ò¹ä´éàÃçÇ äÁè¢Ö鹨ͿéÒ äÁèáÎ駤ìºèÍÂ æ ¡çá¹Ð¹Óâ»Ãá¡ÃÁ´ÒǹìâËÅ´ SpeedUpMyPC 2012 ä»ãªé§Ò¹¡Ñ¹àÅÂ


SpeedUpMyPC makes it easier than ever before to optimize your settings, free up resources, and remove resource hogs. With simple explanations and real-time graphs for all vital system resources, SpeedUpMyPC identifies performance bottlenecks in minutes. With a heavy-duty arsenal of optimization tools, such as RAM recovery, CPU optimization, startup management, and automatic crash recovery, SpeedUpMyPC is THE must-have utility for both beginner and power users.

- Dramatically optimize your use of CPU processing power and boost critical applications for extra speed
- Use powerful disk defrag and optimization features that are faster and more efficient than the standard built-in versions
- Remove unnecessary background and auto-start applications for noticeably faster start up times.
- Improve your data security with new File Shredder and Privacy Protection tools to completely remove unwanted files and folders, permanently.
- Use File Clean Up to automatically free up even more disk space, quickly
- Optimize your internet connection settings for improved bandwidth, faster browsing and quicker downloads.

SpeedUpMyPC FEATURES

User Interface:
- Windows Familiar GUI
- Automatic Performance Scan
- System Overview and Recommendations
- Extensive Manual and Help
- System Optimization State
- System Tray Shortcut
- Detailed System Graphs

Optimization:
- CPU Usage Overview
- CPU Booster Functionality
- Memory Usage Overview
- RAM Optimization
- Disk Usage
- Disk Analyzer and Defrag
- Internet Speed Analyzer
- Internet Speed Optimizer
- Startup Manager
- Process Viewer

Clean-Up :
- Junk Clean-Up Scan
- Detailed Junk Clean-Up Scan Results
- Privacy Protector Scan
- Detailed Privacy Protector Scan Results
- File Shredder
- Uninstall Manager
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - SpeedUpMyPC 2012 5.1.5.2 Multilingual Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve