Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ACDSee Pro 5.1.137 Portable - ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´ÙÀÒ¾ áµè§ÀÒ¾ ¨Ñ´¡ÒÃÃÒÂÅÐàÍÕ´ÀÒ¾ ¤Ãº By: playnewstop Date: ѹҤ 16, 2011, 10:04:27 PM
ACDSee Pro 5.1.137 Portable | 97 MBACDSee Pro 5.1.137 ¶×ÍÇèÒà»ç¹µÑÇàµçÁÅèÒÊØ´·Õè»ÅèÍÂÍÍ¡ÁÒãËé·´Åͧãªé¡Ñ¹ «Ö觵ÑǹÕé¤×ÍàÇÍÃìªÑè¹·Õè¢Ò¨ÃÔ§´éǹФÃѺäÁèãªèµÑÇ·´Åͧãªéà¾Õ§ÍÂèÒ§ à´ÕÂÇ â´Â¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õèà´è¹ªÑ´ÊØ´¤×Í˹éҵҢͧµÑÇâ»Ãá¡ÃÁ·Õè´Ùà¢éÁá¢ç§¢Ö鹡Ѻ â·¹ÊÕ´Ó·Ñé§ËÁ´ ÁÕÃкº¤é¹ËÒÀÒ¾·Õè©ÅÒ´¡ÇèÒà´ÔÁ ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍ¡Åéͧ¶èÒÂÃÙ»·Ø¡»ÃÐàÀ· ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÊÒÁÒöàª×èÍÁµè͡ѺáËÅè§à¡çºÀÒ¾Í͹äŹìä´é§èÒ¢Öé¹à¾Õ§àÃÒÅÒ¡ÀÒ¾ ¨Ò¡µÑÇâ»Ãá¡ÃÁä»·Õè FTP º¹µÑÇâ»Ãá¡ÃÁ…ÀÒ¾¡ç¨Ðä»»ÃÒ¡¯º¹ áËÅè§à¡çºÀÒ¾Í͹äŹì¢Í§·èÒ¹áÅéÇ
ACDSee Pro is built to help you save time in all the key steps of your workflow. Each of the four modes - Manage, View, Process, Online – groups the tools that you commonly use during that particular step of your workflow. ACDSee Pro empowers you to view, process, edit, organize, catalog, publish, and archive your photo collections with precision and control.
View your RAW images with lightning-fast image previews and support for most RAW formats from DSLR cameras. Get support for IPTC core fields with XMP. Shift time stamps on multiple images at once. Compare up to four images side by side.

Known as the best workflow manager for today’s photographers, ACDSee Pro has grown to become a valuable tool for quickly processing the ever-expanding variety of RAW formats from digital camera manufacturers, especially for the new generation of DSLRs. With a distinguished pedigree as the Internet’s first and fastest image browser, ACDSee has helped photographers view, edit and share images quickly and easily for more than 15 years.
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - ACDSee Pro 5.1.137 Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve