Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
jv16 PowerTools 2012 - ªèÇ»ÃѺáµè§áÅЫèÍÁá«Á Windows ãËé ·Óä´éàÃçÇ ¢Öé¹ ´Õ¢Öé¹ By: playnewstop Date: ѹҤ 16, 2011, 10:22:29 PM
jv16 PowerTools 2012 2.1.0.1074 Beta 2 | 8.9 MBjv16 PowerTools 2012 2.1.0.1074 Beta 2 â»Ãá¡ÃÁªèÇ»ÃѺáµè§áÅЫèÍÁá«Á Windows ãËé ·Óä´éàÃçÇ ¢Öé¹ ´Õ¢Öé¹ ¢¨Ñ´»Ñ­ËÒ¡ÒÃÍ×´ªéÒ ËÃ×ͻѭËÒ¡ÒÃãªéáÃÁàÂÍÐâ´ÂäÁè·ÃÒºÊÒà赯 áÅЪèÇ»ÃѺáµè§¡ÒúٷÃкº·Õè¹Ò¹à¡Ô¹ä» jv16 PowerTools ¡ç ¨ÐªèÇÂà¢éÒÁÒªèǵÃǨÊͺ¶Í´¶Í¹«Í¿áÇÃì·ÕèÁÕ »Ñ­ËÒ´Ö§Ãкº¹ÕéÍÍ¡ä» ·ÕèÊӤѭâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒëèÍÁá«Á áÅÐä¢ÃÕ¨ÕÊàµÍÃìãËé·Ó§Ò¹ÊÁºÙóìÁÒ¡¢Öé¹áÅЪèǵÃǨ´ÙÇèÒÃÕ¨ÕÊàµÍÃìµÑÇã´äÁè ä´éãªé¡çźÍÍ¡ä»ãËé´éǤÃѺ.

jv16 PowerTools is a full Windows optimization utility suite containing 27 different main tools. Each of these tools is carefully crafted with the experience of 10 years of extensive Windows utility and registry cleaning experience to form a solid foundation to a smoother and faster system. jv16 PowerTools 2009 optimizes, repairs, and maintains Windows-based PCs making them running fast, safe, and free of problems.
Even the smallest details in the product have been designed with your ease of use in mind. The Windows Control Panel like user interface and the intuitive graphic tabs for example make the product easy to learn. And, the automatic backup creation makes it safe to use - even if you are learning by trying and make a mistake sometime, you can always just restore the backup created by the program and you're safe again.

With jv16 PowerTools you can:
* Instantly make your Windows run faster and smoother, by disabling certain features which have no useful function and by modifying a few key aspects of the system's behavior.
* Automatically clean your Windows registry from obsolete and unneeded data.
* Automatically fix many kinds of registry errors, such as broken file references.
* Easily uninstall leftover traces of software you have thought you have already uninstalled ages ago.
* Detect and remove unneeded history data and MRU (most recently used) lists that can contain sensitive information about you.
* Locate and delete unneeded files, including temp files and duplicate files.
* And much, much more!

Key features:
• Clean Windows registry
• Uninstall software
• Optimize Windows
• Improve your privacy
• Recover deleted files
• Safe to use - automatic backup feature
• Multilingual user interface
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - jv16 PowerTools 2012 2.1.0.1074 Beta 2


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve