Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ÃÒÂä´é§èÒÂæÃѺÃÒÂä´é¨ÃÔ§á¹è¹Í¹ By: molluska77 Date: ѹҤ 24, 2011, 09:07:06 PM
       Ê¹ã¨¤ÅÔ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ  http://www.totrustme.com/reg/molluska77
ÊÁѤ÷ҧ¹ÕéàÅ https://www.24payturn.com/register.php?invite=molluska77
ÇÔ´ÕâÍ¡ÒèèÒÂà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
24payturn จ่ายให้คุณได้อย่างไร


••••••••> ŧ·Ø¹ 350ºÒ· ÃÒÂä´é¶Ö§98300ºÒ· àÃÔèÁµé¹ãËÁè仡Ѻ¼Á !!ÃѺÊÁÒªÔ¡ µé¹ÊÒ ¤ÃѺ
••••••••> ŧ·Ø¹ 350ºÒ· àÃÔèÁµé¹ãËÁè仡Ѻ¼Á !!ÃѺÊÁÒªÔ¡ µé¹ÊÒ ´èǹæ!!·ÕÁÂÍ´¾Øè§
••••••••> ŧ·Ø¹ 350ºÒ· ä´éà§Ô¹¨Ô§ ÁÕËÅÑ¡°Ò¹ !!ÃѺÊÁÒªÔ¡ µé¹ÊÒÂ
••••••••> ŧ·Ø¹ 350ºÒ· ä´éà§Ô¹ËÅÑ¡ËÁ×è¹ ¨ÃÔ§!! ÁÕËÅÑ¡°Ò¹ !!ÃѺÊÁÒªÔ¡ µé¹ÊÒ 
ŧ·Ø¹ 350ºÒ· ·Ó9à´×͹ à¡ÉÕ¹ µÅÍ´ªÕ¾
ÊÔè§ÊӤѭ·Õè´Õ¡ÇèÒ·ÕÁÍ×è¹Íѹ¹ÕéËÑÇ˹éÒ§Ò¹à¤éҺ͡ÁÒ¹Ð
äÁèÇèÒ ã¤Ã ·Õèá¹Ð¹Ó ÁÒ  ¤Ø³¤¹·Õè¼ÁªÇ¹ ËÃ×ÍÅÙ¡·ÕÁ¤Ø³ ªÇ¹ÁÒàͧ ¨Ðä´é150ºÒ·¨Ò¡ Ãкº   +50 ¨Ò¡µé¹ ¨Ðâ͹ãËéàͧ
=200   à·Õº·ÕÁ Í×è¹ äÁèÁÕ â»Ã·ÕÁ    ªÇ¹ 3¤¹ 450ºÒ·   30¤¹= 4500
          proteam   ªÇ¹ 3¤¹ 600ºÒ·    30¤¹= 6000
 
 §Ò¹àÃÒãªéàÇÅÒ  30¤¹ ã¹6à´×͹ Huh äÁèÂÒ¡ËÅÍ¡ÁÑ駠 ¤èÒÊÁѤÃá¤è 250-350ºÒ·  à§Ô¹µèÒ§¡Ñ¹ 1500 ·Õèä´éÃѺ
                                             à·Õº¡Ñº ·Ø¹ ËÅÒ à·èÒµÑÇàŹФÃѺ !!
                         §Ò¹¹Õé àËÁ×͹ ÇèÒÇ .. ¢Öé¹ÂÒ¡ áµè¶éÒµÔ´ÅÁº¹àÁ×èÍäÃ... à¡Ô´æ ÍÂÒ¡ä´éÍÐäáçä´é

                                             ÂéÓ .. ¹Õèá¤è§Ò¹àÊÃÔÁ + §Ò¹»ÃШӤسÅÐ
 
         ·Óä»3à´×͹·ÕÁÁÕ¤¹600     §Ò¹¹Õé   6000ºÒ·µèÍà´×͹ äÁèÃÇÁ¤èҪǹ + §Ò¹»ÃÐ¨Ó àªè¹ 15000 = 21000

                                                          à·Õº¡Ñº¤¹ ·Ó§Ò¹ 2»Õ   15000 ÃÍà§Ô¹à´×͹ ÍѾ ¨Ð¶Ö§ 18000 ÃÖ»èÒÇàËÍ ^^"

             ÂÍÁà˹×è;ٴ «éÓæ à¾×èÍ͹Ҥµ  ¤ÃѺ

******** á¹Ð¹Ó ·ÕÁ ÍÂÒ¡ãËéä´é ·Ø¹ ¤×¹ àÃéÇ â´Â¡Òà ÊÁѤà 250  2äÍ´Õ   + (áÅéÇáµè ·Ø¹ ¤ÃѺ)
  á¼¹¤×Í
                                                      ä´é20    µé¹
                             µé¹    ä´é20          []            []
                 µé¹       []  []                   
     àÃÔèÁ·Ó§Ò¹ªÑé¹¹Õé   ªÇ¹1¤¹ ä´é 200               
                  ÃÒÂä´éx3  = 6à´×͹¼èҹ仠 ä´éà´×͹ÅÐ 5000 3äÍ´Õ ¡ç5000x3  = 15000 ŧ·Ø¹750àͧ 


        à»éÒËÁÒµ鹠 á¼¹µé¹  6à´×͹ à¡Ô´ >>  1000¤¹ = 10000 µèÍà´×͹  à§Ô¹à¡ÉÕ¹

        ÊÑ¡Çѹ¹Ö§¡çʺÒÂÅÐ (§Ò¹ÅÓºÒ¡µÃ§ä˹) ·Óá¤èªÇ¹ äÁèàËé¹ à˹×èÍ µ×è¹àªéÒ Ã¶µÔ´ ..ÁÕã¤Ãºè¹ãÊèËÑÇ ?? ªÔÇÊÑÊ ¤Ô´àÍÒàͧ

          ¼Á Áѹ¤¹ªÍºÍÔÊÃÐ äÁèªÍº Á¹ØÉÂìà§Ô¹à´×͹ à¢éÒ8âÁ§ ¡ÅѺ 6âÁ§ ... Ό¹éÍÂ㨵ÒÂ

͹Ҥµ ÍÂÒ¡àÅÕ駾èÍáÁè ... ÍÂÒ¡ÁÕàÇÅÒãËéΌ µÑǵԴ¡Ñ¹»ÒµÑé§â¡é ... áÅéǤ¹·ÕèäÁèàËÁ×͹¼Á ÁѹàÂÍСÇèÒá¹è¹Í¹ !!

        ¤èÒÊÁѤà 350  + ËÒà¾×è͹ 3 ¤¹  á¤è¹Õè à·èÒ¹Ñ鹤س·Óä´éäËÁ ?? ·Óä´é¡çÅØÂ
****************************************************************
·Ôé§äÇéãËé¤Ô´¹Ð¤ÃѺ
      ºÒ§¤¹ÊÁѤ÷Ôé§äÇé 350 ºÒ· 5 à´×͹¼èÒ¹ä» ÁÒàªç¤Ãкº´Ù ÁÕà§Ô¹à¢éҺѭªÕẺäÁèÃÙéµÑÇà¡×ͺËÁ×è¹ 

350 ºÒ· ½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÂѧäÁèä´é¢¹Ò´¹ÕéàÅÂ

****************************************************************
¤Ó¶ÒÁ ... ¨ÐËÒ¤¹ÂÒ¡äËÁ
µÍº .... ´éǤèÒÊÁѤ÷Õè 350 ºÒ· ËÒä´éäÁèÂÒ¡¤ÃѺ
¤Ó¶ÒÁ .... ËÒ¤¹áÅéÇä´éÍÐäÃ
µÍº ... ¶éÒàÃÒËÒàͧ ä´é¤èÒá¹Ð¹Ó 150ºÒ·  ¶éÒ·ÕÁàÃÒËÒÁÒ àÃÒä´é¿ÃÕæ 20ºÒ· ẺäÁèµéͧ·ÓÍÐäÃ
20ºÒ·  20¤¹ ¶éÒàÃÒÍÂÙèà©Âæ ¾Ù´§èÒÂæ ¡ç¤×¹·Ø¹áÅéǤÃѺ !!!


ÊÃØ».... 350 ¶éÒ ÃÕºÊÁѤáè͹áÅéÇÍÂÙèµé¹ÊÒ ¤×ͺ¹æ ¡ç¨ÐÁÕÊ·¸Ôì ÁÕ¤¹µèÍàÃÒàÂÍÐ
à¾ÃÒФèÒÊÁѤö١ ¤¹ÁÒàÃ×èÍÂæ à©ÅÕèÂÇѹÅÐ 1-2 ¤¹¤×͹éÍ·ÕèÊØ´

*****************************************************************
 
à¾Õ§¤Ø¹ ÊÁѤà !! 350ºÒ· + ËÒà¾×è͹á¤è3¤¹ á¤è¹Õé ¤Ø³¡ç¨ÐàËç¹ÃÒÂä´éáÅéǤÃѺ ÁÒ¡¹éÍ µÒÁ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒÃ

https://www.24payturn.com/register.php?invite=molluska77
https://www.24payturn.com/register.php?invite=molluska77
https://www.24payturn.com/register.php?invite=molluska77

ª×èÍ ¹Ñ´ ¤ÃѺ
Íѹ¹Õé msn & Facebook :  [email protected]
äÁèà¢éÒ㨵çä˹  msn ËÃ×Íâ·ÃÁÒ¤ØÂÊͺ¶ÒÁä´é¤ÃѺ¼Á 24ªÑèÇâÁ§


!!¤Ø³¤×͵é¹ÊÒ¢ͧ¼ÁáÅзÕÁàÃÒ!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
https://www.24payturn.com/register.php?invite= molluska77
https://www.24payturn.com/register.php?invite= molluska77
https://www.24payturn.com/register.php?invite= molluska77
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃéÒ§ÃÒÂä´é¡Ñº 24payturn áºè§ä´é 2 ·Ò§
1. ¨Ò¡¡ÒÃà»Ô´à»ç¹à¤éÒàµÍÃìà«ÍÃìÇÔÊÃѺªÓÃФèÒºÃÔ¡ÒõèÒ§æ à¡çºÊèǹµèÒ§¢Í§¡ÒêÓÃФèÒºÃÔ¡ÒÃ(¡çÃÇÂä´é)
2. ¨Ò¡¡ÒÃá¹Ð¹ÓÊÁÒªÔ¡ãËéÁÒà»Ô´ºÑ­ªÕ «Öè§ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃÒÂä´é¶Ö§ 98,300 ºÒ·µèÍà´×͹(ÂÔè§ÃÇÂä»ãË­è)

                                                                  v
                                                                  v
                                                             Up line Me
                                                                  v
                                                                  v

******·ÐÅØ 242 ÃËÑÊáÅéÇ!!! àµÔºâµ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ¨Ò¡¡ÒôÙáÅÅÙ¡·ÕÁÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§ ¾ÃéÍÁãËé·Ø¡¤¹ÁÕÃÒÂä´é
Active·ÕÁ¼ÁÃѺà¤Ã×èͧÁ×Í¡Ò÷ӧҹ·Ñ¹·Õ*******
à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 54 ÊÁÒªÔ¡à»Ô´ºÑ­ªÕãËÁèà¾ÔèÁà¢éÒÁÒ 136 ÃËÑÊ!!


´éÒ¹ÅèÒ§¹Õè¤×ÍÃÒÂä´éÇѹ·Õè 1-28 ¡.Â.54 ÃÇÁä´é 7,000ºÒ·!!!

´ÙËÅÑ¡°Ò¹¢Í§¼Áàͧ saknaruk1 ÍѻഷÅèÒÊØ´ 4 µ.¤. 54 ÁÕÊÒ§ҹ·Ø¡Çѹ áÅÐá¹è¹Í¹ ÃÒÂä´é¡çà¾ÔèÁ·Ø¡Çѹ¤ÃѺ!!

à¤Ã´ÔÊ ËÅÑ¡°Ò¹ µéͧ¢Í¢Íº¤Ø³ ¾Õè  rayrockzaa ¤ÃѺ áÅÐsaknaruk1 ´éǤÃѺ Up line ¼Á ^^"

·ÕÁàÃÒá¡Ã觷ÕèÊØ´µÍ¹¹Õé¤ÃѺ

·ÓäÁ¶Ö§µéͧÊÁѤáѺÊÒ§ҹ¹Õé à¾ÃÒÐàÃÒÁÕ·Õè¹Õè ·Õèà´ÕÂÇ·Õè¡ÅéÒãËé¤Ø³ä´éÁÒ¡¡ÇèÒã¤Ã !!
[/b][/size]


¾ÔàÈÉ!! ÊÓËÃѺÊÁÒªÔ¡·ÕèÊÁѤáѺ¼ÁÁÕàÇçºâ»ÃâÁ·áºº¼ÁãËé*0*¾ÃéÍÁÁÕ·ÕÁ§Ò¹ãËé¤ÓªÕéá¹èÐáÅЪèÇÂàËÅ×Í㹡ÒÃÊÃéÒ§ÃÒÂä´éà»ç¹¢Í§µÑÇàͧà¾ÔèÁÃÒÂä´é¢Í§¤Ø³


 ËÒ¡ÊÁÒªÔ¡·Õè¼Áá¹Ð¹ÓµÃ§  àµÔÁà§Ô¹Á×Ͷ×Í ¼Á¨Ðä´é 0.1% ¨Ò¡ÂÍ´àµÔÁà§Ô¹ àªè¹ ÊÁÒªÔ¡àµÔÁà§Ô¹ 100 ºÒ· ¼Áä´é¤ÍÁÁÔªªÑè¹ 0.10 ºÒ·´éÇÂÁͧ´ÙÇèÒä´é¹éÍ áµè¶éÒÁͧà»ç¹à¤Ã×Í¢èÒ ÊÐÊÁä»à´×͹æ¹Ö§¨Ðä´éàÂÍФÃѺ[/color][/size][/b]

ªÓÃФèÒÊÒ¸ÒóٻâÀ¤µèÒ§æ ÊдǡʺÒÂäÁèµéͧàÊÕÂàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹


·Ø¡Çѹ¹Õé¼ÁÁÕà§Ô¹àµÔÁÁ×Ͷ×Í¿ÃÕæ ä´éà§Ô¹¨èÒ¤èÒä¿¿ÃÕæ ·Ø¡à´×͹ ¨Ò¡ 24payturn
à¤Ò·ìàµÍÃìà«ÍÃìÇÔÊÍ͹äÅ¹ì ¸ØáԨ·Õè¨Óà»ç¹¡Ñº¤¹ä·Â á¼¹¡ÒõÅÒ´àÂÕèÂÁà»ç¹¸ÃÃÁ
ŧ·Ø¹µèÓ äÁèàÊÕè§ â»ÃâÁ·§èÒ ÊÁѤçèÒ äÁèµéͧãªéºÑµà¤Ã´ÔµãËéàÊÕè§
·Ø¡¤¹¨Óà»ç¹µéͧàµÔÁà§Ô¹Á×Ͷ×Í
¤¹ä·ÂÂؤµÔ¨ÔµÍŪͺ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ ¨èÒ¤èÒ¹éÓ¤èÒä¿ ¤èҺѵõèÒ§æ ¼èҹ˹éÒ¤ÍÁÏ
¸ØáԨŧ·Ø¹à¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ 350 ºÒ· ã¤Ãæ¡çÊÒÁÒö·Ó´éÇÂä´é
ãªéºÃÔ¡ÒÃä´éµÅÍ´ªÕÇÔµ
äÁèÁÕ¡ÒõѴÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ äÁèµéͧ¤Í¨èÒ¤èÒµèÍÍÒÂطءà´×͹
 à¾ÃÒкÃÔÉÑ·¨ÐËÑ¡¨Ò¡ÃÒÂä´éà¾Õ§ 100 ºÒ·/à´×͹
á¤èá¹Ð¹Óã¤Ã¡çä´é ¡çÊÒÁÒöä´é¤èÒá¹Ð¹ÓàÃ×èÍÂæ
  à¾ÃÒÐÍѾäŹìâ͹¤¹ãËéä´é
äÁèä´éËÒÊÁÒªÔ¡ ¡çÁÕ´ÒÇäŹìÁÒµèÍÁÒ¡ÁÒÂ
à¾ÃÒзء¤¹ÁÕÊÁÒªÔ¡µÔ´µÑÇä´éà¾Õ§ 3 ¤¹ ¤¹·Õèà¡Ô¹¨Ð¶Ù¡â͹ŧÁÒàÃ×èÍÂæ
äÁèä´é·ÓÍÐäõèÍ ËÃ×ÍãªéºÃÔ¡ÒÃá¤èàµÔÁà§Ô¹Á×Ͷ×ÍÍÂèÒ§à´ÕÂÇ¡çÁÕÃÒÂä´é ÁÕà§Ô¹ãËéàµÔÁÁ×Ͷ×Í¿ÃÕæ
  à¾ÃÒÐ ¨Ðà¡Ô´´ÒÇäŹìÁÒàÃ×èÍÂæ áÅÐä´é¤èÒá¹Ð¹Ó ä´éÃÒÂà´×͹ áÅÐä´éà»ÍÃìૹµì¨Ò¡¡ÒÃãªéºÃÔ¡ÒõèÒ§æ ¢Í§´ÒÇäŹì(àÃÕ¡ÇèÒ à¤Ã×Í¢èÒ¼ÙéºÃÔâÀ¤ÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§)
¼Ùé·Õèʹ㨧ҹÍ͹äŹìäÁè¤ÇþÅÒ´ ¸ØáԨ·Õ褹ä·ÂÊèǹãË­èµéͧãªé»ÃÐâª¹ì ¤¹ä·ÂÊèǹãË­è¡ÅéÒŧ·Ø¹à¾ÃÒÐàÊÕÂà§Ô¹à¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ 350 ºÒ·
äÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅÇèÒ¨ÐàÊÕÂÍÐäÃà¾ÔèÁÍÕ¡ ·ÕèÊӤѭÊÒÁÒöàªç¤àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ì·Ø¡ËÁÒÂàÅ¢¡è͹â·Ãä´éÇèÒà»ç¹Ãкºä˹
¤Ø³ÊÒÁÒöâ·ÃËÒ¼Ùéʹã¨ä´éµÒÁâ»ÃÃÒ¤Ò¶Ù¡¢Í§¤Ø³ä´éµÃ§à»éÒ
¶éҤسÈÖ¡ÉÒá¼¹à¢éÒ㨤س¨ÐÃÙéÇèÒÁѹ¹èÒµ×è¹àµé¹¢¹Ò´ä˹¡Ñºà§Ô¹à¾Õ§ 350 ºÒ·
Åͧ¤ÅÔ¡´ÙÊÔ¤ÃѺ
à§Ô¹à´×͹ 9 ËÁ×蹡ÇèÒºÒ·ÃͤسÍÂÙè


ÊÁÒªÔ¡¢Í§¼Á·Ø¡¤¹µéͧÁÕÃÒÂä´é áÅÐÃÒÂä´é·ÑèǶ֧·Ø¡¤¹*****************************************************************
ËÒ¡¤Ø³ÂѧäÁèÁÑè¹ã¨ à¢éÒÁÒ´ÙàÇç»â»ÃâÁ·¡è͹ä´é¤Ñº
http://www.totrustme.com/reg/molluska77
http://www.totrustme.com/reg/molluska77
http://www.totrustme.com/reg/molluska77
http://www.totrustme.com/reg/molluska77¤Ø³à¤Â»ÃÐʺ»Ñ­ËÒ à§Ô¹Á×Ͷ×ÍËÁ´µÍ¹´Ö¡
áÅéÇ¢Õéà¡Õ¨Í͡仫×éͺѵÃàµÔÁà§Ô¹·Õè 7-11 ËÃ×ÍäÁè !!!
»Ñ­ËÒàËÅèÒ¹Õé¨ÐËÁ´ä» à¾Õ§á¤è¤Ø³ ÁÒà»Ô´ºÑ­ªÕ¡Ñº24payturn ¤Ø³¨ÐʺÒÂËÒÂËèǧ¡ÑºàÃ×èͧ¹Õé!!
à¾Õ§á¤è¤Ø³à»Ô´¤ÍÁ áÅéÇà¢éÒä»àµÔÁà§Ô¹Á×Ͷ×ͼèÒ¹ 24payturn! á¶ÁÂѧä´éÊèǹŴÍÕ¡´éÇÂ!!Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve