Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AIMP 3.0 Build 970 RC3 Portable - â»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§àÊÕ§ªÑ´ ¿Ñ§á·¹ÇÔ¹áÍÁä´éàÅ By: playnewstop Date: ѹҤ 25, 2011, 04:01:01 PM
AIMP 3.0 Build 970 RC3 Portable Multilingual | 6.1 MBÍÍ¡áÅéÇâ»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§ÂÍ´ÎÔµÍÕ¡µÑÇ AIMP 3 àÇÍÃìªÑè¹ãËÁèÅèÒÊØ´ »ÅèÍÂÍÍ¡ÁÒãËéΌæ·Õè
ª×蹪ͺâ»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§µÑǹÕé ÊÓËÃѺàÇÍÃìªÑè¹¹Õéä´éÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅлÃѺ»ÃاãËÁè ·Ñé§ã¹àÃ×èͧ¢Í§
ÍÔ¹àµÍÃìà¿«·ÕèªÒ­©ÅÒ´ÂÔ觢Öé¹ ãªé§Ò¹ä´é§èÒ áÅÐ AIMP 3  ÍÑ´á¹è¹ä»´éǤسÊÁºÑµÔãËÁè·Õèà¾ÔèÁàµÔÁ
à¢éÒÁÒã¹àÇÍÃìªÑè¹¹Õé àªè¹ ˹éҵҢͧâ»Ãá¡ÃÁẺãËÁè, à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒÃÍèÒ¹á·ç¡, »ÃѺ»Ãاã¹àÃ×èͧ
¢Í§ÃкºàÊÕ§ ¨Ñ´¡ÒÃÃÒÂà¾Å§·Õè´Õ¢Öé¹ áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ·Õè¡ÓÅѧÃÍãËé¤Ø³ä»¾ÔÊÙ¨¹ì

Main features:


* Multiformat Playback:
MP1, MP2, MP3, MPC, MP+, AAC, AC3, OGG, FLAC, APE, WavPack, Speex, WAV, CDA, WMA, S3M, XM, MOD, IT, MO3, MTM, UMX
* Great functionality and user-friendly interface
* Creating bookmarks and playback queue
* 18-band equalizer and built-in sound effects
Reverb, Flanger, Chorus, Pitch, Tempo, Echo, Speed
* 32-bit audio processing
For the best quality!
* Work with multiple playlists
While one plays - you work with another
* Support for plugins
You can add new utils or extend already existing
* Multi-user mode support
Are several users working with one computer? This is no problem!
* Multilanguage interface
* Hotkeys
Configure local and global hotkeys as you wish!
* Files search
Search files on all opened playlists
* Flexible programm options

OS : Win XP/2000/Vista/Win 7
Language : Multilingual

Home Page - http://www.aimp.ru/
+3% Recovery record
By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - AIMP 3.0 Build 970 RC3 Portable Multilingual

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve