Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
JPEG Imager v2.5.2.459 - á»Å§ÀÒ¾ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅÍ×è¹ãËéà»ç¹ jpg jpeg §èÒÂæ By: playnewstop Date: ѹҤ 26, 2011, 09:38:12 PM
JPEG Imager v2.5.2.459 - á»Å§ÀÒ¾ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅÍ×è¹ãËéà»ç¹ jpg jpeg §èÒÂæÀÒ¾ JPEG à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÃéÒ§¢Öé¹â´ÂÁÕÊͧà»éÒËÁÒªѴਹÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ÀÒ¾ JPEG ·ÕèÁդسÀÒ¾ÊÙ§áÅж١µéͧ¢éͺ¡¾Ãèͧ·ÕèÁÕÀÒ¾áÅÐÊÃéÒ§ÀÒ¾¢¹Ò´àÅç¡Í×è¹ (¢¹Ò´ÂèÍ) ¡ÒÃÃÑ¡ÉҤسÀÒ¾à´ÕÂǡѺ¢Í§à´ÔÁ ÊÔ¹·ÃѾÂì·ÕèÂÔè§ãË­è·ÕèÊØ´¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóÒáÅФèÒ (¢Íº¤Ø³¢Ñ鹵͹ÇÔ¸Õ¡ÒúպÍÑ´·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅйÇѵ¡ÃÃÁ) ÊÔ觷ÕèÊÁºÙóìẺÃéÍÂÅÐÃÐËÇèÒ§¤Ø³ÀÒ¾áÅТ¹Ò´¢Í§ÀÒ¾»ÅÒÂáµèÅЫÖ觨ЪèÇÂà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ºØ¤¤ÅáÅÐÊèǹºØ¤¤ÅãËé¡ÑºáµèÅÐÀÒ¾, ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅÃÐËÇèÒ§µèÓ ¹éÓ˹ѡ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡áÅФسÀÒ¾ÊØ´·éÒ JPEG Imager ÂѧªèÇÂãËé¡ÒÃá¡é䢢ͧÀÒ¾´éǪشà¤Ã×èͧÁ×Íà¾×èÍ´Óà¹Ô¹¡Òõ¡áµè§ÀÒ¾ºÒ§ÀÒ¾ (µÑ´, »ÃѺ¢¹Ò´, ¤ÇÒÁÊÇèÒ§, ÊÕ, ¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´áÅÐÍ×è¹ æ ) à¤Ã×èͧÁ×ÍÍÂèҧ˹Ö觷Õè¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÁ×ÍÍÒªÕ¾â´Â੾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔ觼Ùé·ÕèÍÂÙè㹧ҹ»ÃШÓÇѹ¢Í§¾Ç¡à¢Ò¨Ðµéͧ·Ó§Ò¹¡ÑºÀÒ¾¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐÊÃéҧྨ¢Í§ÀÒ¾¢¹Ò´ÂèÍ¡ÒäǺ¤ØÁ¹éÓ˹ѡ / ¤Ø³ÀÒ¾·Õè»ÃСÒȤÃÑé§à´ÕÂÇã¹àÇçºä«´ìGeneral

* Fast interactive compression to JPEG, PNG* or GIF* files.
* Real-time preview of compressed image.
* Various compression controls.
* Synchronized Side By Side view.
* Handy tools for image scrolling and zooming.
* Basic image manipulation and enhancing operations.
o Resampling (resizing), cropping
o Rotation/Flipping
o Brightness, Contrast, Gamma correction
o Levels adjustment*
o Color balance, Tones adjustment*
o Negative*, Conversion to Grayscale
o Convolution filters (Sharpen, Blur)
o Cleaning (noise reduction)
* Image acquisition from scanners or digital cameras via TWAIN.*
* Simple built-in batch processor and thumbnail generator.

JPEG Compressor

* High compression ratio with good picture quality.
* Separate quality controls for luminance and chrominance.
* Flexible setup of color components subsampling.
* Progressive mode supported (greatly improved since v1.01).
* Selective extra-compression mode.
* Fit to file size feature - automatic quality adjustment.*
* Optional retention of application specific data (such as EXIF) in APP1-15 marker segments.*
* The ability to edit or automatically replace embedded JPEG file comment.
* Optional insertion of Restart Markers (integrity marks).
+3% Recovery record
By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - JPEG Imager v2.5.2.459

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve