Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
WnSoft PicturesToExe Deluxe 7.0.3 - ¹ÓÃÙ»ÀÒ¾¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ãÊèà»ç¹ÊäÅ´ì By: playnewstop Date: ѹҤ 30, 2011, 03:23:12 PM
WnSoft PicturesToExe Deluxe 7.0.3 | 12.26 MBÊÃéÒ§ÊäÅ´ìâªÇìã¹ PicturesToExe Áѹà»ç¹ÃØè¹ãËÁè¢Í§«Í¿µìáÇÃì¡Ò÷ÓÊäÅ´ìâªÇì·ÕèÁռšÃзºÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹áÅÐàʹͤÇÒÁÊÒÁÒöÁÒ¡ÂÔ觢Ö鹡ÇèÒ¡è͹ à¾Å§, ¤Ó͸ԺÒÂ, 3D ¼ÅáÅÐÀÒ¾à¤Å×è͹äËÇ·Õè«Ñº«é͹ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ä´éÊÒÁÒöà»Ô´¾Ç§¢Í§ÀÒ¾à»ç¹ÊäÅ´ìâªÇì·Õè¹èÒ»ÃзѺ㨠PicturesToExe à»ç¹·ÕèÂÍÁÃѺâ´ÂªØÁª¹ AV ¢Í§âÅ¡à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÊÒÁÒö¼ÅÔµÊäÅ´ìâªÇì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«é͹¢Í§·ÕèÁդسÀÒ¾ÊÙ§ áµè·Õèµéͧ¡ÒÃÁÒ¡ã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹáÅÐäÁèä´éÍÂÙè·Õèᾧ·Ñé§ËÁ´

PicturesToExe ´ÕÅÑ¡«ìÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃÊÃéÒ§ÊäÅ´ìâªÇì·ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃѺâÍ¡ÒÊã´ æ : ¨ÐºÍ¡à¾×è͹ æ áÅЭҵÔà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁËÃ×Í·Õè¨Ð¹ÓàʹÍâ¤Ã§¡ÒÃãËÁèà¾×èͤÙè¤éÒ·Ò§¸ØáԨ â»Ãá¡ÃÁÊÃéÒ§ä¿Åì exe »¯ÔºÑµÔ¡Ò÷ÕèäÁèµéͧãªéâ»Ãá¡ÃÁã´ æ à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè¨ÐàÃÕ¡ãªé§Ò¹¹ÓàÊ¹Í (PicturesToExe áÁé¡ÃзÑ觵ÑÇàͧà»ç¹äÁè¨Óà»ç¹) ÊäÅ´ìâªÇì·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁàË繢ͧàÊÕ§ËÃ×Í¢éͤÇÒÁä»ÂѧÀÒ¾¹Ôè§ËÃ×Íâ´ÂáµèÅÐä¿Åìà¾Å§ã´ æ ¨Ò¡¤ÍÅàÅ¡ªÑ¹¢Í§¤Ø³ ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÁÕÃÙ»¤Å×蹢ͧÊÑ­­Ò³ÍӹǤÇÒÁÊдǡ㹡ÒûÃÐÊÒ¹¢Í§ÀҾ㹡ÒÃà¾Å§¾×é¹ËÅѧ á¾¹ / «ÙÁ / ËÁعÃÇÁ·Ñ駼šÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 3D ÊÒÁÒö·ÓÊäÅ´ìâªÇì¢Öé¹áººä´¹ÒÁÔ¡áÅÐÊ´ãÊ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃá¡é䢷ÕèàÃÕº§èÒ¢ͧ˹éÒ¡Ò¡·ÕèµÑé§äÇéÅèǧ˹éÒä´éÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁ «Ö觨ЪèÇÂãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃٻẺ·ÕèàÃÕº§èÒ¢ÇÒã¹ËÅÑ¡Êٵâͧ¡ÒÃÊÃéÒ§ÊäÅ´ìâªÇì â´ÂÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¶éÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃáÊ´§ÀÒ¾ÊäŴ캹 Mac, PicturesToExe ´ÕÅÑ¡«ìÁÕ¡ÒÃ"ÊÃéÒ§ÀÒ¾ÊäŴ컯ԺѵԡÒÃÊÓËÃѺ Mac µÑÇàÅ×Í¡". â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÂѧÁդسÊÁºÑµÔ VideoBuilder ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¼ÒäËÁéà»ç¹á¼è¹ DVD ·ÕèÁÕÀÒ¾ÊäÅ´ìâ´ÂµÃ§¨Ò¡ PicturesToExe, HD ä¿ÅìÇÔ´ÕâÍ ÇÔ´ÕâÍÊÓËÃѺ iPhone YouTube áÅÐ Facebook

Main features
Single Executable File of Slideshow for PC
PicturesToExe produces a single executable file for PC and for Mac, which contains all images and music. A slideshow in EXE format can be played on any PC under Windows XP, Vista, 2000.
Executable File for Mac
Now there is a good chance for Mac users to watch slideshows in executable file for Mac. It is no difficulty to create it right in PicturesToExe, under Windows it will look like a usual folder and will work only on Mac.
DVD Video Disc
VideoBuilder in PicturesToExe Deluxe edition allows you to burn DVD video discs with your slideshows quickly and easily. You can adjust the menu and many other parameters of your DVD disc.
YouTube and Facebook Output
You can also publish and give opportunity to the other users of YouTube and Facebook to watch your slideshows on these web sites.
HD Video Output
You have an opportunity to create high quality HD video file (H.264) for playback on PC and Mac.
Video Output for iPad and iPhone
Watch slideshow in HD quality on your mobile device.
Pan/Zoom/Rotate Effects
You can adjust Pan/Zoom/Rotate effects to the images of your slideshow to make it more vivid and splendid.
3D effects
This version of PicturesToExe makes it easy to create 3D effect of any images, text and any other objects right in Object and Animation editor.
Objects and Animation
A powerful editor of objects on a slide with possibility to adjust complex animation with the help of various effects is also to your attention.
A Built-in Mask Editor
A built-in mask editor makes it more easy to create various masks for your objects of any form to achieve magnificent effects in your slideshow.
Text Labels and Buttons
You can add buttons or text labels with drop shadow and glow to a slide.
Transition Effects
It’s either possible to use various cinematographic transition effects between slides, including Flip 3D, Swap 3D and Curling of page 3D effects.
Synchronization to Music
Show of slides can be exactly synchronized to music on the timeline with a waveform.
Screensaver
Ability to create a screen saver from your slideshow is also represented.
Sound Comments
You may also add sound comments to every slide in your slideshow.
Slide Settings
Every slide can be individually customized with its own time, effect and background.
+3% Recovery record
By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - WnSoft PicturesToExe Deluxe 7.0.3

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve