Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Light Image Resizer 4.1.1.2 - ºÒ§·ÕÀÒ¾¡ç¢¹Ò´äÁè¶Ù¡ã¨ä»¹Ð ÂèÍÊѡ˹èÍ´աÇèÒ By: playnewstop Date: ѹҤ 30, 2011, 03:26:20 PM
Light Image Resizer 4.1.1.2 | 8.95Resizer ÀÒ¾áʧ¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèªÑ´à¨¹ (·ÕèÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹¡è͹˹éÒ¹Õéà»ç¹ VSO ÃÙ»ÀÒ¾ Resizer) à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í·Õè¨Ñ´ÃÐàºÕºÀÒ¾¶èÒ¢ͧ¤Ø³â´Â¡ÒÃË´µÑǤÇÒÁÅÐàÍÕ´¢Í§¾Ç¡à¢ÒËÃ×ÍÂéÒ¾ǡà¢ÒÀÒÂã¹ÎÒÃì´ä´Ã¿ì¢Í§¤Ø³ Áѹà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺ¼Ùé·Õèà¡çºÀÒ¾´Ô¨ÔµÍŢͧ¾Ç¡à¢ÒáÅÐÀÒ¾º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¾Ç¡à¢ÒáÅмÙé·Õèµéͧ¡ÒûÃѺ¢¹Ò´, ÅÙ¡»ÃФº, á»Å§, ÊÃéÒ§ÊÓà¹Ò¹Óà¢éÒËÃ×ͨѴÃÐàºÕºÀÒ¾¶èÒ Resizer ÀÒ¾áʧ¨Ð¶Ù¡ÃÇÁÍÂÙèã¹ Windows Explorer à»Å×Í¡¤ÅÔ¡¢ÇÒº¹ÀÒ¾¢Í§¤Ø³áÅÐàÃÔèÁµé¹¡Ò÷ӧҹ¡ÑºÃÙ»ÀÒ¾¢Í§¤Ø³!

Using this free resize image software, you can create e-mail friendly versions of your images, load them faster, move them easily from folder to folder, change their format, edit large numbers of image files/batch image resize and thus save space on your hard drive. Using high resolution 1600x1200 for creating wallpaper or file-sharing you can save your memory. Light Image Resizer can also change file names using a template and you can add your own watermark with transparency support.

Key Features:
• new v3 : new filters, top quality and new algorithms
• new v3 : Smart digital frame transfer assistant, to optimize the digital photo frame experience
• new v3 : New resize method seam carving
• new v2 : new engine, 2x faster, support multi-core CPU
• new v2 : works on file, folder and subfolders
• Configurable compression/resolution ratio
• Support file formats: Jpeg, gif, bmp, tiff etc see more formats
• Support Digital Camera RAW formats: Canon .CR2, Nikon .NEF , .MRW Minolta etc see more formats
• Customizable templates for renaming files : Iphone wallpaper, PAL , NTSC, Ipod etc..
• Webmaster tool : Add your logo or watermark file
• Reduce photos size, perfect for web publishing/share photos by email
• Integrate in windows explorer or works as a stand-alone application
• Import directly from your memory cards
• Save history of destination folder
• Variable options and settings for advanced users
• Multilingual support (available languages...)
• Works with 32 and 64bits edition of Windows XP, Vista, 7
+3% Recovery record
By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Light Image Resizer 4.1.1.2

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve