Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Advanced Defrag 6.3.0.1 - ¨Ñ´àÃÕ§¢éÍÁÙź¹ÎÒÃì´´ÔÊ¡ìÍÂèÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ ´ÕẺÇèÒ´ÕàÅ By: playnewstop Date: Ҥ 14, 2012, 11:30:24 AM
Advanced Defrag 6.3.0.1 | 2.7 MbAdvanced Defrag - ÊÁºÙóì¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ÎÒÃì´´ÔÊ¡ìáÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ! Defrag ¢Ñé¹ÊÙ§·Õèä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃѹµÕâ»Ãá¡ÃÁÁ×ÍÍÒªÕ¾·Õè¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà©×èÍÂÃкºáÅÐà¡Ô´»Ñ­ËÒ â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªéà·¤â¹âÅÂÕ¡Òà defrag ·Õè·Ñ¹ÊÁÑ·ÕèÊØ´«Ö觨ЪèÇÂãËé¤Ø³ä´éÍÂèÒ§ÊÁºÙóìáÅзÑèǶ֧㹡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì´ÔÊ¡ìáÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´·Ø¡¡ÒáÃШÒµÑÇ·Õ辺ã¹á¼è¹´ÔÊ¡ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ·Õè¹èÒ¾Íã¨ÁÒ¡»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§Ãкºä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´áÅлÃѺ»Ãا»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§¤Ø³¡Ñºà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¹Ñ鹨Ðà»ç¹ ¤ØéÁ¤èÒá¹è¹Í¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃŧ·Ø¹¢Í§¤Ø³ ¡ÒèѴÃÐàºÕºà»ç¹ÊÔ觷ÕèÊӤѭ¨ÃÔ§æÊÓËÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§Ãкº¢Í§¤Ø³ à»ç¹ÎÒÃì´´ÔÊ¡ì¢Í§¤Ø³ÍÒ¨¨Ðá¡ÊèǹäÁè´Õã¹ËÅÑ¡ÊٵâͧàÇÅÒ·ÕèÇèÒã¹·ÕèÊØ´¨Ð·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒàªÔ§Åºä»Âѧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³àªè¹ slowdowns ÃкºÅèÁ PC, àÃÔèÁµé¹ªéÒáÅлԴÁѹáÁé¨ÐÊÑé¹Å§ªèǧªÕÇÔµ´ÔÊ¡ì
Benefits from Advanced Defrag:
• Completely & thoroughly defrag hard disk.
• Optimize computer system performance.
• Accelerate program & application launching.
• Improve working efficiency with the computer.

The magnetic head is controlled by the disk driver to search the area where the file in and read data and transfer it to the disk cache or EMS memory. The searching time in the disk performance index is called average seeking time. The average seek time of most the hard disk is less then 9.5 millisecond. Advanced defrag program is able to put disperse files into continuous space of the hard disk, it will greatly reduce the searching time of magnetic head, better file reading & writing speed is available under this condition.

Key features highlight:
• In-depth analyze and defrag quickly & thoroughly.
• Remove any infected and corrupted file completely.
• Scheduled regular defrag task for everyday maintenance .
• Auto-update support, all Windows base-OSs compatible.
• Detial web-report for every analyse and defrag action.
• Advanced multithreading and sharing design.
• External USB device defrag supports.
• Intuitive Layout and Easy to Use.

Supported Operating Systems:
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows XP Service Pack 1 or higher
• Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 or higher
• Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 or higher
• Microsoft Windows 7

Home Page - http://www.advanceddefrag.com/
+3% Recovery record
By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Advanced Defrag 6.3.0.1

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve