Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Advanced Uninstaller 10.5.7.376 - ÊØ´ÂÍ´¡ÒÃźâ»Ãá¡ÃÁ·Õè´Õ·ÕèÊØ´áÅéÇ µÔ´Íѹ´Ñº By: playnewstop Date: Ҿѹ 24, 2012, 12:39:59 AM
Advanced Uninstaller PRO 10.5.7.376 Multilanguage | 30.38 MBAdvanced Uninstaller PRO : à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ źâ»Ãá¡ÃÁ (Uninstall) â»Ãá¡ÃÁáÅзÓãËéà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ ÊÐÍÒ´áÅÐÃÇ´àÃçÇáÅзӧҹä´éÍÂèÒ§´Õ·ÕèÊØ´ ¤Ø³ÊÒÁÒö Uninstall â»Ãá¡ÃÁä´éâ´ÂàÅ×Í¡â»Ãá¡ÃÁ¨Ò¡ List ËÃ×ÍÅÒ¡áÅÅлÅèÍ shortcut ¢Í§â»Ãá¡ÃÁä»Âѧ Icon ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¹Õé Startup Manager ¨Ð·ÓãËé¤Ø³ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ startup programs ä´é·Ñé§ËÁ´áÅÐÁÕ¢éÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺáµèÅÐâ»Ãá¡ÃÁ (°Ò¹¢éÍÁÙÅ¢¹Ò´ãË­èÁÒ¡¡ÇèÒ 4,000 â»Ãá¡ÃÁ) ...

Here are some key features of "Advanced Uninstaller PRO":
пїЅ Easily uninstall applications and programs. The program starts a lot faster than the Control Panel Add/Remove applet, and has a handy quick search function.
пїЅ Uninstall, disable and enable Control Panel icons.
пїЅ Disable or delete the programs that run at startup.
пїЅ Remove items left behind in the Add/Remove section after program uninstall.
пїЅ Manage the fonts installed on your computer.
пїЅ Hide, show or sort your Start menu shortcuts. Automatically find and delete the non-working shortcuts on your desktop and Start menu.
пїЅ Uninstall Internet Explorer toolbars, plug-ins and BHOs (Browser Helper Objects).
пїЅ Find and delete garbage and temporary files.
пїЅ Delete the recently open files list of programs such as Microsoft Office, Windows Media Player, ICQ, MSN, WinZip, RealPlayer, Kazaa, Morpheus, WinAmp, etc.
пїЅ Delete the Internet history trail (information about the pages you visited, addresses you typed, cookies, etc).
+3% Recovery record
By Username, WyVernOrmDownlaod FilesIn - Advanced Uninstaller PRO 10.5.7.376


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve