Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Photoscape 3.6.1 â»Ãá¡ÃÁµ¡áµè§ÀÒ¾¢Ñé¹à·¾ Å×Áä»àÅÂÇèÒà¤ÂÁÕ Photoshop By: playnewstop Date: չҤ 01, 2012, 06:55:16 PM
Photoscape 3.6.1 â»Ãá¡ÃÁµ¡áµè§ÀÒ¾¢Ñé¹à·¾ ¨ÔëÇáµèá¨ëÇ


Photoscape 3.6.1 â»Ãá¡ÃÁãªé¾ÃÕÇÔÇÀÒ¾·Õè¸ÃÃÁ´Òæ áµèäÁè¸ÃÃÁ´Ò à¾ÃÒÐÅÙ¡àÅ蹢ͧà¢Ò¹Ñé¹ÃéÒÂàËÅ×ÍËÅÒ ÃéÒ¢¹Ò´ä˹ÁÒÅͧÍèÒ¹´Ù¤ÃѺ ÍÂèÒ§ááàÅÂàÁ¹Ù¢Í§à¢Òà»ç¹ÀÒÉÒä·Â·Ñé§ËÁ´ ·Ø¡àÁ¹ÙÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é¿ÃÕæ äÁèÁÕâÅâ¡éÍÐäÃÁҺѧ Áҡǹ àªè¹ à¢ÒÊÒÁÒö¾ÃÕÇÔÇÀÒ¾àËÁ×͹ AcdSee ä´é Å´¢¹Ò´ÀÒ¾+¢ÂÒ¢¹Ò´ÀÒ¾ä´é ·Ó¡ÃͺÅéÍÁÃͺÀÒ¾ä´é ·ÓÀÒ¾à¤Å×è͹äËÇẺ Gif Animation ä´é ÊÒÁÒö¹ÓÀÒ¾ËÅÒÂæ ÀÒ¾ÁÒãÊèŧä»ã¹¡ÃͺÀÒ¾·Õèà¢ÒÁÕãËéä´é àÍÒÀÒ¾ÁÒµèÍæ ¡Ñ¹áººá¹Ç¹Í¹ á¹ÇµÑé§ä´é â´ÂäÁèµéͧ¾Öè§¾Ò Photoshop…áÅÐÂѧÁÕàÅç¡æ ¹éÍÂæ ÍÕ¡àÂÍШ¹¼ÁºÃÃÂÒÂäÁèËÁ´¤ÃѺ…ÁѹàÂÍШѴ¨ÃÔ§æ ¤ÃѺ…ÅͧàÅè¹´ÙáÅéÇ

Photoscape-01 height=369
Photoscape-02 height=369
Photoscape-03 height=369
Photoscape-04 height=369
Photoscape-05 height=369
Photoscape-06 height=369
Photoscape is a fun and easy photo editing  software that enables you to fix and enhance photos.
Key  Features
* Viewer: View photos in your folder, create a slideshow
 * Editor: resizing, brightness and color adjustment, white balance, backlight correction, frames, balloons, mosaic mode, adding text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal, blooming
 * Batch editor: Batch edit multiple photos
 * Page: Merge multiple photos on the page frame to create one final  photo
 * Combine: Attach multiple photos vertically or horizontally to create  one final photo
 * Animated GIF: Use multiple photos to create a final animated photo
 * Print: Print portrait shots, carte de visites(CDV), passport photos
 * Splitter: Slice a photo into several pieces
 * Screen Capture: Capture your screenshot and save it
 * Color Picker: Zoom in on images, search and pick a color
 * Rename: Change photo file names in batch mode
 * Raw Converter: Convert RAW to JPG
 * Paper Print: Print lined, graph, music and calendar paper
 * Face Search: Find similar faces on the Internet

+3% Recovery record
WyVernOrm > AngryDLDownlaod FilesIn - Photoscape 3.6.1

ÇÔ¸ÕâËÅ´àÇçº FilesIn ¹Ð¤ÃѺµÒÁÀÒ¾´éÒ¹ÅèÒ§
ÊèǹÇÔ¸ÕâËÅ´ Mediafire ·Õè¤ÃèÍÁ Adf.ly ªÑèǤÃÒǤÅÔê¡Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve