Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
FotoSketcher 2.25 â»Ãá¡ÃÁá»Å§ÀÒ¾¶èÒÂãËé¡ÅÒÂà»ç¹ÀÒ¾ÇҴẺá¨èÁæ By: unno Date: ¹ 25, 2012, 10:05:19 PM
FotoSketcher 2.25 â»Ãá¡ÃÁá»Å§ÀÒ¾¶èÒÂãËé¡ÅÒÂà»ç¹ÀÒ¾ÇҴẺá¨èÁæ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´â»Ãá¡ÃÁ : ÍѾഷµÑÇãËÁèÅèÒÊØ´ FotoSketcher 2.25 â´Âã¹àÇÍÃìªÑ¹¹Õéä´éà¾ÔèÁàÍ¿à¿ç¤·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ Emergence »ÃѺ»Ãا¢¹Ò´µÑÇÍÑ¡ÉâͧàÁ¹ÙãËéãË­è¢Öé¹ ÃͧÃѺÀÒÉÒà¾ÔèÁÍÕ¡ 2 ÀÒÉÒ ¤×Í Hungarian and Turkish áÅÐá¡é䢢éͼԴ¾ÅÒ´µèÒ§æ ã¹àÇÍÃìªÑ¹¡è͹˹éÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕ´â»Ãá¡ÃÁ

Name : FotoSketcher

Version :  2.25

Size : 10.96 Mb.

OS :  XP / Vista / 7


â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒöá»Å§ä¿ÅìÃÙ»ÀÒ¾µèÒ§æ ãËéÍÍ¡ÁÒã¹ÃٻẺ¢Í§ÀÒ¾ÇÒ´ â´ÂµÑÇâ»Ãá¡ÃÁ¨ÐÁÕàÍç¿à¿ç¡ ÅÙ¡àÅè¹ ·Õè¨Ð·ÓãËéÀÒ¾ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹àÊé¹ÊÒÂàËÁ×͹¡ÒÃàÍÒ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹·ÕèàÃÕ¡ÇèÒÀÒ¾ Sketcher ¹Ñè¹áËÅФÃѺ àËÁÒзÕè¨ÐàÍÒÁÒá»Å§ÀÒ¾ÊèǹµÑǢͧàÃÒáÅéÇŧà»ç¹ÀÒ¾ Avata ã¹ Facebook ¡çÊǧÒÁá»Å¡µÒÁÔãªè¹éͤÃѺ

Credit: TechXcite

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve