Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Fix com v.3.0 Premium â»Ãá¡ÃÁá¡éÍÒ¡ÒüԴ»¡µÔ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì By: yukihoo7 Date: ѹ¹ 05, 2012, 08:03:34 AM
Fix com v.3.0 Premium â»Ãá¡ÃÁá¡éÍÒ¡ÒüԴ»¡µÔ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
What New in V.3.0
- ãªéÊÓËÃѺá¡éÍÒ¡Ò÷Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒáÃзӢͧäÇÃÑÊ
- ËÒ¡·èÒ¹äÁèÁÕÍÒ¡ÒÃàËÅèÒ¹Õé ËÃ×ÍÁÕºÒ§ÍÒ¡ÒáçÊÒÁÒöãªéä´é äÁèÁռšÃзºã´ æ ¡Ñº Windows
- à»ç¹¡ÒûÃѺáµè§ãËé Windows àʶÕÂâÖé¹

1. á¡é FolderOptions ËÒÂä»
2. á¡é àÁ¹Ùº¹ Taskbar ËÒÂä»
3. á¡é Run ã¹àÁ¹Ù Start ËÒÂä»
4. źª×èÍ·ÕèäÇÃÑÊÊÃéÒ§äÇ麹äµàµÔéźÒÃì àªè¹ hack by godzilla ÏÅÏ
5. SaveAs ã¹àÁ¹Ù File ËÒÂä»
6. á¡é Task Manager ãªé§Ò¹äÁèä´é
7. á¡é Search ã¹àÁ¹Ù Start ËÒÂä»
8. á¡é Favorites º¹àÁ¹ÙºÒÃìËÒÂä»
9. á¡é á·çº Display Setting ËÒÂä»
10. á¡éSource ã¹àÁ¹Ù View ãªéäÁèä´é
11. ãªé˹éÒµèÒ§ HomePage äÁèä´é
12. Taskbar ãªé Properties äÁèä´é
13. á¡é Internet Options ãªé§Ò¹äÁèä´é
14. á¡é New Open ã¹àÁ¹Ù File ãªéäÁèä´é
15. á¡é ãªé˹éÒµèÒ§ History äÁèä´é
16. á¡é Full Screen ã¹àÁ¹Ù View ãªéäÁèä´é
17. á¡éMy Music in Start Menu ËÒÂä»
18. á¡é Programs in Start Menu ËÒÂä»
19. á¡éTenporary Internet files ãªéäÁèä´é
20. á¡é My Pictures in Start Menu ËÒÂä»
21. á¡é á·çº Screensaver Setting ËÒÂä»
22. á¡é ¢Õ´àÊé¹»Ðá¹ÇµÑ駷Õè Taskbar ËÒÂä»
23. á¡é ä´Ã쿵èÒ§ æ ã¹ My Computer ËÒÂä»
24. á¡é ¤ÅÔ¡¢ÇÒãªé¡ÅÒ§¨Í Destop äÁèä´éàÅÂ
25. á¡é All Programs in Start Menu ËÒÂä»
26. á¡é à¢éÒ Regedit äÁèä´éá¨é§ÇèÒ Registry editing has been disabled by your adminitrator.
27. á¡é My Document in Start Menu ËÒÂä»
28. ¤×¹¤èÒãËé¡ÑºË¹èǤÇÒÁ¨Ó shell32.dll
29. á¡é ãªé Properties ·Õè¤ÅÔ¡¢ÇÒ¡ÅÒ§¨ÍäÁèä´é
30. NetworkConnections (View Classic) in Start Menu -> Setting ËÒÂä»
31. á¡é äͤ͹ Recycle Bin º¹à´Ê·çÍ»ËÒÂä»
32. á¡é ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õè RecycleBin äÁèÁÕ Properties
33. Shared Document áÅÐ xxx s Documents ã¹ Mycomputer ËÒÂä»
34. á¡é á·çº Appearance áÅÐ Themes ËÒÂä»
35. á¡é äͤ͹ My Computer º¹à´Ê·çÍ»ËÒÂä»
36. á¡é äͤ͹ My document º¹à´Ê·çÍ»ËÒÂä»
37. á¡é ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õè My Computer äÁèÁÕ Properties
38. á¡é Close ã¹àÁ¹Ù File äÁèä´é (»Ô´Ë¹éÒµèÒ§äÁèä´é)
39. á¡é ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õè MyDocuments äÁèÁÕ Properties
40. á¡é Turn Off Computer... ã¹àÁ¹Ù Start ËÒÂä»
41. á¡é á·çº Privacy ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
42. á¡é á·çº Security ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
43. á¡é á·êº Desktop (Background Setting) ËÒÂä»
44. á¡é á·çº General ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
45. á¡é á·çº Programs ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
46. á¡é á·çº Advanced ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
47. á¡é ·ÓãËéà¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹àÃçÇ¢Öé¹àÁ×èÍà»Ô´§Ò¹ËÅÒ æ ˹éÒ
48. á¡é źä¿Åì Autorun.inf ·ÕèäÇÃÑÊÊÃéÒ§·Ôé§äÇéã¹ä´Ã쿵èÒ§æ
49. á¡é á·çº Connections ã¹àÁ¹Ù Internet Option ËÒÂä»
50. á¡é ·Õè Properties ¢Í§áµèÅÐ Drive äÁèÁÕá·çº Hardware
51. á¡é á·ê» Control Panel ã¹àÁ¹Ù Start -> Setting ËÒÂä»
52. á¡é ã¹ Control Panel äÁèÁÕ Swith ClassicControlPanel
53. á¡é Command prompt in Start Menu -> Setting ËÒÂä»
54. á¡é My Document (View Classic) in Start Menu ËÒÂä»
55. á¡é Help (View Classic) in Start Menu -> Setting ËÒÂä»
56. á¡é ¤ÅÔ¡¢ÇÒ¡ÅÒ§¨ÍäÁèÁÕàÁ¹Ù Show desktop icons ãËéàÅ×Í¡
57. á¡é ã¹ Control Panel äÁèÁÕäͤ͹ÍÐäÃàÅ (˹éÒµèÒ§ÇèÒ§à»ÅèÒ)
58. á¡é CommonGroups ·ÕèÍÂÙ躹 Programs ã¹àÁ¹Ù Start ËÒÂä»
59. á¡é Programs (View Classic) in Start Menu -> Setting ËÒÂä»
60. á¡é Show hidden files and folders àÁ×èͶ١äÇÃÑÊà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ Î×Á ?
61. á¡é à»Ô´ Show hiden files and folders äÁèä´éáµèäÁè«è͹ Folder Options...
62. àÅ×Í¡ Programs in start menu ãËéàÃçÇ¢Öé¹
63. à»Ô´¡Ò÷ӧҹ GPO
64. à¾ÔèÁ Move To àÁ×èͤÅÔ¡¢ÇÒ·Õèä¿ÅìµèÒ§æ à¾×èÍÊдǡá¡è¡ÒÃãªé§Ò¹
65. à¾ÔèÁ Copy to àÁ×èͤÅÔ¡¢ÇÒ·Õèä¿ÅìµèÒ§æ à¾×èÍÊдǡá¡è¡ÒÃãªé§Ò¹

ÍÍ¿ªÑè¹àÊÃÔÁ

- »ØèÁÊÓËÃѺ ·ÓãËéÊÒÁÒö Í͹ MSN ä´éËÅÒµÑÇã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ
- »ØèÁ»Ô´ Autorun à¾×èͻԴªèͧâËÇè¢Í§¡ÒÃá¾Ãè¡ÃШÒÂäÇÃÑʨҡá¿Ãªä´Ãì¿
- »ØèÁÊÓËÃѺ ź Autorun ·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¡ÒÃÊÃéÒ§¢Í§äÇÃÑʨҡ·Ø¡ä´Ãì¿

Download http://www.filesin.com/38EEC283320/download.html
ÊÓÃͧ  http://adf.ly/CZO8U

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve