Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Mac Blu-ray Player for Windows àÅè¹·Ø¡ä¿ÅìÁÕà´Õ ·Ñé§ä¿Åì ISO áÅÐÂѧàÅè¹ä¿Åì NR By: yukihoo7 Date: Ȩԡ¹ 08, 2012, 07:57:18 AM
Mac Blu-ray Player for Windows  àÅè¹·Ø¡ä¿ÅìÁÕà´Õ ·Ñé§ä¿Åì ISO áÅÐÂѧàÅè¹ä¿Åì NRG

Mac Blu-ray Player for Windows 2.7.0.1040 µÑÇãËÁèÅèÒÊØ´¤èÐ àÅè¹ä¿Åìä´é·Ø¡¿ÍÃìáÁ· Blu-ray  ,   DVD  ,   VideoCD  ,   MOV  ,   MKV  ,   AVI  ,   FLV  ,   WMV  ,   MP4  ,   MPEG  ,   RMVB  ,   MP3  ,   WMA  ,   AAC  ,   AC3  ÃÇÁ·Ñé§ä¿Åì ISO áÅÐ NRG ÀÒ¾¤ÁªÑ´àÊÕ§´Õ Support àÊÕ§ÃдѺäΤÅÒÊàªè¹ DTS HD Master Audio

ÊÒÁÒöãÊè background ´éÇÂÀÒ¾¢Í§µÑÇàͧä´é â´ÂÁÕãËéàÅ×Í¡ä´éã¹ menu tool preference

***ÇÔ¸Õŧ copy patch ä»ÇÒ§·Õè·Õèŧâ»Ãá¡ÃÁäÇé Ãѹ patch (as admin¶éÒà»ç¹ÇÔ¹7) ¡´ patch àÊÃç¨

Download  http://www.filesin.com/71BD0307466/download.html
ÊÓÃͧ http://adf.ly/EV48P

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve