Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504 - ¡Ó¨Ñ´äÇÃÑÊã¹à¤Ã×èͧ¢Ñé¹à·¾´Õâ¤Ãµæ By: playnewstop Date: ѹҤ 01, 2012, 06:17:20 PM
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504 Final (x86/x64) Incl Activator
BitDefender  Antivirus Plus à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ»éͧ¡Ñ¹äÇÃÑÊ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµéͧ¡ÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¤Ø³ ãËé¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѵèÍÀÑ·ءÀÑ·Õè¤Ø¡¤ÒÁ·Ò§ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ¾ÃéÍÁ¡Ñº¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкºáÅÐÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅâ´ÂäÁèä´é·ÓãËéà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ªéÒ ´éÇÂÃкº¡ÒÃÊ᡹·Õè¹ÓÊÁÑ¢ͧ BitDefender ¨ÐÁÕ¡ÒèÓáÅТéÒÁä¿Åì·Õè¶Ù¡Ê᡹ä»áÅéÇ ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾ÔèÁàµÔÁ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ BitDefender AntiVirus Plus 2013 Áմѧ¹Õé 1. ªèÇÂ㹡Òû¡»éͧà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨Ò¡äÇÃÑÊáÅÐÊ»ÒÂáÇÃì 2. ÊÒÁÒöá¨é§àµ×͹Åèǧ˹éÒÊÓËÃѺàÇçºä«µì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕè§ 3. ¡ÃͧÅÔ§¤ìà¾×è͹¢Í§¤Ø³·Õè¤Ø³ä´éÃѺ¨Ò¡ Facebook áÅÐ Twitter 4. »éͧ¡Ñ¹¡ÒÃâ¨Ã¡ÃÃÁ¢éÍÁÙÅ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ (Halts ID) ã¤Ã·Õè¡ÓÅѧÁͧËÒâ»Ãá¡ÃÁ»éͧ¡Ñ¹äÇÃÑÊ·Õè¤Ãºà¤Ã×èͧ àÃ×èͧ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡ÒúءÃØ¡¼èÒ¹à¹çµâ»Ãá¡ÃÁ¹Õéà»ç¹ÍÕ¡â»Ãá¡ÃÁ˹Ö觷Õè¹èÒÅͧ´éÇ»ÃСÒ÷Ñ駻ǧ¤ÃѺ

Features:

 Unparalleled Security. Bitdefender capitalizes on live and virtualized behavior-based detection, additionally to cloud-based services, to prevent rising e-threats that alternative product miss.
    Active Virus management – Monitors processes behavior whereas they're running to discover new & unknown viruses
    Rescue mode – Reboots your pc during a sure atmosphere, that is employed for cleanup and restoration
    Virtualized Browser – Isolates the browser from the package during a Bitdefender-provided atmosphere to dam web-based threats
    Vulnerability Scanner – Checks for missing or out-of-date security code also as probably unsafe system settings
    Antispam – Stops unwanted e-mail from reaching your Inbox
    Two-way Firewall – Monitors your net affiliations and keeps strangers from accessing your Wi-Fi connection
    Parental management – Blocks inappropriate content, restricts internet access between sure hours, and helps oldsters remotely monitor their children’s on-line activity
    Absolute Silence. Bitdefender’s Autopilot makes all the security-related selections for you!
    Autopilot – Provides a hassle-free expertise by creating best security-related selections while not input from you
    Worry-free socialising. shield yourself, and your friends, from e-threats that conceive to exploit the trust you’ve engineered with them.
    Social Network Protection – Filters the links you receive from your Facebook and Twitter friends and monitors your privacy settings
    Search authority – offers advance warning of risky websites right in your Google and Bing search results
    Total Privacy. Bitdefender protects your privacy and private knowledge with a spread of specialised modules and functions.
    Personal knowledge Filter – Prevents important knowledge, like your Social Security variety, from ever deed your pc
    Antiphising – Blocks websites supporting numerous scams or mastercard phishing tries
    Chat coding – Keeps your conversations non-public on Yahoo! and MSN traveler
    Full Speed. Bitdefender 2013 takes “scheduled scanning” to a full new level, because the scanning solely takes place once your system is idle.
    Scan Dispatcher – Triggers system scans once resource usage falls below a definite threshold to avoid any impact on your system’s performance
What's new in this version: Version 2013:

Bitdefender SafePay - for iron-clad security when shopping and banking
Windows 8 Compatible
Device Anti-Theft - Remotely locate, lock or wipe any internet connected device
USB Immunizer - protection for flash drives against e-threats
Security Widget
• By WyVernOrm
• By AngryDL.Com

Downlaod FilesIn
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504 Part 1
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504 Part 2
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504 Part 3


Downlaod One2Up
Bitdefender AntiVirus Plus 2013 Build 16.21.0.1504

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve