Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
DriverPack Solution 12.3 R271 - ¤Ãºà¤Ã×èͧàÃ×èͧä´àÇÍÃì ¢Ò´ÍÐäèѴ˹ѡ ÃͧÃѺ Win7-8 By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 10:26:14 PM
DriverPack Solution 12.3 R271 (x86/x64) Multilingual | 3.2GBDriverPack Solution 12 - the latest version of the most popular program to automatically install the drivers, based on the original version of DriverPack Solution 11.8. This version contains a number of new features and optimized for all platforms (x86-x64), and significantly simplifies the process of reinstalling Windows on almost any computer. You will now be spared the problems of finding and installing drivers, reducing them to a few clicks

The program is used:
Home computer users
System Administrators
computer wizards
Service for computer repair
and other people who are often faced with installing / reinstalling Windows

Advantages of using the
interface is friendly and intuitive
intelligent technology classification drivers
several installation options (for the professional to the novice user)
multilingualism (does not require linguistic knowledge and effort): English, Russian, Ukrainian, German, French, Italian, Spanish, Turkish, Azeri, Dutch, Lithuanian
Check the availability of new versions of the program (a fast and free upgrade)

Functionality DriverPack Solution 12
efficient and quick search for drivers
install drivers on virtually any computer, just a few minutes
an downgrade from Windows Vista to Windows XP (even if the manufacturer has not posted on its website the driver under Windows XP)
search and download the missing driver from the Internet, according to set parameters of the driver
Quickly update an existing set of installed drivers to more recent versions
assistance in creating and using your own database driver

Key features:
Works with any driver packages (files 7z, zip), for any operating system since Windows XP
Work as a 32 bit and a 64 bit
Ability to group and custom installation of drivers
Ability to handle files in the packages finish Bashrat'a
Transparent application settings (all settings are changed through the settings). All settings are stored in an ini-file
Quickly create a database of drivers (the ability to create all databases with one click)
Friendly and responsive interface
View the list of devices for the local PC
View oxidase drivers for the driver package
Ability to work with any carrier
Ability to add and run from the interface additional tools (to add, use the menu-options - additional tools). Ie, to some extent can be used as a autorun for your collections
Check for program updates via the Internet
Ability to silent install
Multilingual interface

Program benefits can be roughly put together in a group most relevant to users
Availability
The program is free.
Moreover, unlike other free or shareware programs that can be downloaded (to order on the disks), without further action: enter key codes, passwords. Installed full version of the program works correctly and does not require any additional (and often very tedious) Action, for example, activation of this version.
Installation
Simple, quick and safe.

The installed program will not adversely affect other applications and systems in general. Choice of modes (package) setup allows users to work with her at various levels of training.
Use
Save time by an independent search and install (reinstall) the drivers.
User confidence in the system to work correctly with the new drivers.
Updates
Ability to automatically find and install new drivers and useful utilities.
Result
Save time, effort, money and other resources.
Efficient operation of the computer system, no problems when installing new equipment, increasing the productivity of already installed equipment.

System requirements:
PC (desktop / laptop / netbook)
Windows 8/7 / Vista / XP (x32-x64)

Version: 12.3 R271
Language: Multilingual

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
DriverPack Solution 12.3 R271 (x86/x64) Part1
DriverPack Solution 12.3 R271 (x86/x64) Part2
DriverPack Solution 12.3 R271 (x86/x64) Part3
DriverPack Solution 12.3 R271 (x86/x64) Part4

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve