Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Actived for Windows 7, 8 & Office 2010, 2013 v.4.0 - ¤ÃºÍÕ¡áÅéǾÅÒ´áÅéǨÐàÊÕÂ㨠By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 10:30:34 PM


KMSmicro for Windows 7, 8 & Office 2010, 2013 v.4.0 | 456.72 MB
Stand-alone, independent of the system, a local KMS server to activate Windows 7, Windows 8 Professional and Enterprise versions, and office products Office 2010 and 2013. It is possible to use the program to flash.

Features:
-Counters activation KMS-server are wound at startup.
-Time / date KMS server is synchronized when you start the time / date of the host computer.

Includes:
-KMSmicro 4.0.WO-En - Enabling client versions of Windows and Office 2010 | 2013 - English interface
-KMSmicro 4.0.WO-Ru - Enabling client versions of Windows and Office 2010 | 2013 - Russian interface
-KMSmicro 4.0.WS - Activation of client and server versions of Windows - English interface
-Activation Helper v1.5 - tool with a graphical interface to the command MDL.

Activation:
-Windows 7 and Windows 8
-Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2012
-Office 2010 and Office 2013

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
KMSmicro for Windows 7, 8 & Office 2010, 2013 v.4.0

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve